Trygdeetaten utbetaler årlig 3 milliarder kroner til nordmenn i utlandet. I fjor gikk 60 millioner kroner av dette beløpet til norske statsborgere i Thailand. Antall norske uførepensjonister i Thailand er femdoblet, og alderspensjonistene firedoblet, i løpet av de siste fem årene.

Men myndighetene regner med at antall trygdede nordmenn i Thailand egentlig er langt høyere. Årsaken er at mange opererer med norske adresser mens de er på «langferie». Nå er det allerede 15 saker på gang med mistanke om omfattende trygdemisbruk i Thailand, skriver VG.

– I første omgang er det aktuelt med informasjonsmøter blant norske stønadsmottakere i Thailand. Der vil vi fokusere på rettigheter, plikter og ikke minst konsekvensene av å bli avslørt. Rettspraksis viser at trygdemisbruk over 30.000 kroner gir ubetinget fengsel, sier Magne Fladby, sjef for trygdemisbruksseksjonen i Rikstrygdeverket.

Enkelte trygdede i Thailand kan dessuten regne med å bli innkalt til samtale og kontrollundersøkelse hos lege i Norge.

Erfaringer fra opprettelse av et eget trygdekontor i Spania viser at mange trygdeflyktninger har ønsket «å rydde opp», som Fladby uttrykker det.

Virkemidlene som Trygdeetaten kan bruke for å spore opp svindlere, er blant annet sporing av IP-adresse på datamaskinen som brukes når man fyller ut meldekort for dagpenger. Opplysninger fra bank, bruk av bankkort og bekreftelse på at man er i live, en såkalt leveattest, er også noen av virkemidlene.