Striden mellom Amelia og Einar Riis og bostyrerne i skipsreder Hilmar A. Reksten har vart i nesten tjue år. Nå har Gulating lagmannsrett satt sluttstrek i den harde arvestriden.

Amelia Riis inngikk i 1975 en avtale om at hun som arv etter sine foreldre skulle overta skipet M/S Soknefjell. Kort tid etter falt markedet. Hilmar Reksten hadde økonomiske problemer, og hans garantiobjekter falt i verdi. M/S Soknefjell var eneste frie aktiva, og ble pantsatt.

Riis hevder at samtlige aktører var klar over at pantsettelsen krenket hennes interesser, men de ofret henne for å unngå konkursbegjæring. Bostyrerne hevder at de ene og alene har jobbet for å sikre mest mulig midler til fordeling blant kreditorene, og at de ikke har foretatt noe bevisst valg der hennes interesser er ofret. De handlet etter anbefaling fra sine advokater. Ved avtalen solgte de også boets rett til å få innsyn i dokumentere, og derigjennom Riis sin mulighet til å dokumentere krav overfor boet.

Arvestriden har vært en kasteball i rettssystemet siden. Et av hovedspørsmålene i lagmannsretten var hvorvidt kravet var foreldet, og når 10-års fristen var begynt å løpe. Riis la ned påstand om at saken ble fremmet for hovedforhandling og at de ble tilkjent saksomkostninger. I lagmannsretten tapte Amelia Riis. Retten er kommet til at massekravet mot boet er foreldet, og at boet blir å frifinne. Riis pålegges også å dekke boets omkostninger ved ankebehandlingen. Dommen var enstemmig.