Hilde Kristin Strand

I fjor fikk 94 søkere i Bergen dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Tallene fra de første månedene i 2004 viser en tydelig tendens.

— Disse tallene er grovt anslått. Foreløpig har ikke alle søkerne fått svar, men erfaringsmessig får de fleste løyve til utbygging. Fylkesmannen har allerede klaget på noen av avgjørelsene, sier rådgiver Anniken Friis i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

— I Hordaland er dispensasjoner blitt mye mer enn unntak. I Bergen er snart 75-80 prosent av strandsonen utbygd. Dette går frem av utkast til kommunedelplan for kystsonen i Bergen, sier fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen.

Fylkesmannen fortviler

Det er de enkelte kommunene som gjennom overordnet kommuneplan vedtar retningslinjer for utbygging. Fylkesmannen klager på en del vedtak der nasjonale og regionale strandsonevernet er satt til side. Dersom kommunestyret ikke omgjør vedtaket, blir saken sendt til settefylkesmann, som gjør endelig vedtak . I Hordalands tilfelle vil det si fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

— Politikerne går mot sin egen plan, sier Aasen.

— De er tillagt et nasjonalt ansvar, nemlig å ta vare på strandsonen. Holdningene vi ofte møter er at de lokale politikerne kjenner forholdene best, sier Friis.

Bergen kommune jobber med en egen kommunedelplan for kystsonen. Denne har vært ute til høring, men er ennå ikke lagt for bystyret.

- Fjord og fjell er felles

Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, sier planen skal opp i byrådet i månedsskiftet august/september. Hun sier utfordringen med planen er at den skal være overordnet også det privatrettslige.

— Vi må være bevisst når vi gir dispensasjon for bygging i strandsonen. Vi må heller tillate en fortettingsstrategi i enkelte områder enn å gi dispensasjon til bygging overalt. Vi må ikke punktere hele kystlinjen vår, sier byråden.

— Hav, fjord og fjell er felles, legger hun til.

Ifølge plan- og bygningsloven kan man gi dispensasjon for bygging i strandsonen dersom særlige grunner foreligger. I såkalte LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) skal det ikke bygges.

— Særlige grunner er så særlige at det som hovedregel ikke skal gis dispensasjon, sier fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen.

Han sier at verken arvesaker eller ønske om hyttenaust er en særlig god grunn.

— Lovverket er godt nok. Men politikerne følger det ikke, sier Aasen.