I en kronikk i dagens avis hevder sentralstyremedlem i Senterpartiet Per J. Jordal at våre nasjonalparker står foran en omfattende privatisering.

Årsaken er at den nye tomtefesteloven gir beboerne på festetomter rett til å kjøpe tomten. Det står i dag 6000 hytter på festet tomt på statlig eid utmark, flere av dem i nasjonalparker.

Naturvernforbundet deler Jordals bekymring.

— Vi frykter at salg av de statlige festetomtene skal føre til oppsplitting av sammenhengende fellesareal og utstrakt hyttebygging i disse områdene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Han mener det i så fall vil gå ut over både naturverdier og allmennhetens muligheter til å ferdes i urørt natur.

Han frykter også at Norsk Utmark, tidligere Statskog, vil legge ut langt flere hyttetomter for salg enn det tidligere har lagt ut for feste, og at det vil tiltrekke seg de rikeste kjøperne.

Særlig frykter han at privatiseringen vil ramme Hardangervidda, det sentrale østlandsområdet og utfartsstedene i Sør-Norge.

Miljøverndepartementet tror derimot ikke nasjonalparkene vil forringes av privatisering.

— I nasjonalparkene er det vernereglene som gjelder i forhold til bygging og det er ingen grunn til å anta at det vil bli gitt tillatelser til økt hyttebygging som følge av nye bestemmelser i tomtefesteloven, sier politisk rådgiver Åshild Mathisen til BT.

Hun mener innløsning av festetomter bare påvirker arealbruken i begrenset grad, fordi plan- og bygningsloven uansett regulerer spørsmål om tomteendringer, inngjerding, hytteutvidelser, parsellutbygging, slik at kommunene og statlige myndigheter kan ivareta hensynet til miljøverdier, herunder allmennhetens friluftsliv.