Mange fiskespisende sjøfuglarter i Nordsjøområdet er ille ute. Det er et varsel om at naturen er ute av lage i dette havet. Forskere fra ulike fagområder ser med uro på situasjonen slik den har utviklet seg de seneste årene.

Hele 41 av de 69 vernede sjøfuglreservatene i Hordaland var tomme for hekkende fugl i fjor. Tendensen er den samme i år. For artene lomvi, sildemåke, krykkje og fiskemåke er situasjonen dramatisk og kritisk. Situasjonen er helt lik i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og nordre del av Vest-Agder. (Se grafikk)

På Norlandia Marsteinen Fjordhotell i helgen har fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland og Norsk Ornitologisk Forening samlet en rekke forskere og ansatte i regionale og lokale forvaltningsetater. (Flere departementer og Fiskeridirektoratet var invitert, men møtte ikke.) Temaet på seminaret har vært den kritiske situasjonen for sjøfugl på norskekysten sør for Stadt. Situasjonen i Nord-Norge er ikke urovekkende.

Mange årsaker

Rådgiver Morten Ekker i Direktoratet for naturforvaltning (DN) pekte på flere forhold som medvirker til å redusere livsvilkårene for sjøfugl i Nordsjøen:

  • Olje— og gassvirksomheten.
  • Fiskeri (overfiske).
  • Skipsfarten.
  • Inngrep i kystsonen (oppdrett, vindmøller, hyttebygging i strandsonen).
  • Rovvilt (havørn, andre fugler, mink).
  • Forurensning (bl.a. næringsstoffer fra landbruket).
  • Klimaendringer.Silden forsvant

Forsker Leif Nøttestad ved Havforskningsinstituttet viste til at bestanden av norsk vårgytende sild tidligere var en viktig matkilde for sjøfuglene sør for Stadt. Etter at bestanden kollapset på grunn av overfiske, ble det innført fiskestopp på denne fiskearten. Det som har skjedd i de mange årene denne sildearten har vært fredet, er at den har flyttet nordover til utenfor Nord-Norge. Der er den blitt enormt tallrik. Men det hjelper ikke sjøfuglene på Vestlandet. For dem er en viktig matkilde borte.

Ille i Nordsjøen

For andre fiskearter i Nordsjøen, står det riktig ille til. Langvarig overfiske, der både norske og andre europeiske fiskere har bidratt, har gjort at forskere mener torsken i Nordsjøen burde vært fredet. Tobis og øyepål er så hardt beskattet at bestanden har kollapset.

Forsker Tore Johannessen ved Havforskningsinstituttet fortalte at de økologiske effektene av overfiske og overgjødsling fra forurensning kan ha ført til rekrutteringssvikt for både torsk, hvitting, sild, hvitting, tobis og øyepål i Nordsjøen. Dette vil blant annet kunne gå ut over sjøfuglene som lever av fisk.

Overfiske må opphøre

For å bøte på den alvorlige situasjonen, mente Johannessen at man må unngå overfiske på fiskebestandene, menneskeskapte miljøforandringer som global oppvarming og overgjødsling som skyldes forurensninger.

Seniorforsker Tycho Anker-Nilssen ved Norsk Institutt for Naturforskning orienterte om SEAPOP. Det er et offentlig, nasjonalt program som er under utvikling. Langsiktig forskning og overvåking skal gi gode kunnskaper for beslutninger om oljeutvinning, fiskerinæring eller andre aktiviteter som sikrer bærekraftig utvikling i norske havområder.