En gjennomgang av sakene hos Forbrukerrådet i samtlige av klagenemndene viser at 42 prosent av sakene i 2008 er løst til forbrukers gunst.

Best uttelling

– Best uttelling i nemnder med en viss saksmengde fikk de som brakte saken sin inn for Boligtvistnemnda. De klaget på kjøp eller oppfør ing av nye boliger. 76 prosent av sakene ble løst i favør av klageren, sier advokat og seniorrådgiver Terje Sørensen i Forbrukerrådet.

– Dårligst gikk det med dem som klaget til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, der bare vel én av ti fikk medhold, sier han. Det er frivillig for bransjen å følge vedtakene i nemndene, men disse blir i det alt vesentligste fulgt, sier advokaten.

Tidligere var det mer vanlig at selskapene ignor erte avgjørelser de ikke likte. Noen prøvde å fremforhandle løsninger som var mest gunstig for selskapet.

Selskapene må betale Fra høsten 2006 er det enkelte selskap, etter påtrykk fra Forbrukerrådet, forpliktet til å dekke samtlige utgifter til en tingrettssak dersom selskapet ikke følger nemndsavgjørelsen.

Har saken prinsipiell karakter, og selskapet anker saken inn, må det også dekke klagers saksomkostninger for høyere rettsinstanser.

Flyklagenemnden ble fra januar i år utvidet til å gjelde klager fra misfornøyde flypassasjer er for samtlige flyselskap som flyr på Norge.

Regelendringen kommer etter EU-lovgivning.

Før årsskiftet gjaldt klageadgangen bare flyselskap som var norskeide eller delvis norskeide. Halvparten av de som fikk saken sin behandlet i nemnden i fjor, fikk medhold.

Mange står utenfor Parker ingsklagenemnda behandlet flest saker i fjor, og 45 prosent fikk medhold. Tallet hadde trolig vært enda høyere hvis alle parkeringsselskapene hadde vært med i bransjeorganisasjonen Norpark.

I dag er 23 selskaper medlemmer, men en rekke private selskap står utenfor. Klager på disse selskapene vil derfor ikke kunne behandles i nemnden. Offentlige parkeringsselskap faller med få unntak også utenfor. Alternativet her er sivil rettssak.

Forbrukerrådet arbeider for at alle parkeringsselskapene skal knyttes opp mot et felles klageorgan.

En helt ny klagenemnd for håndverkertjenester på fast eiendom rakk ikke å behandle noen saker i fjor.

Uenighet om transport

En egen klagenemnd for transport har vist seg vanskelig å få på plass.

– Reglene for ulike transportør er spriker i alle retninger, og det er vanskelig å finne felles klager egler for NSB, busselskapene og rederiene. Det har ikke vært mulig å få til en enighet her. Trolig må en lovhjemmel til for å få en felles transportklagenemnd, sier Terje Sørensen.

Færre klager Vi mangler også en klagenemnd for tv-signaler og formidling av kanaler. Etabler ingen er under arbeid, og den kan være i gang fra årsskiftet. I dag har vi brukerklagenemnd for elektronisk kommunikasjon som tar seg av tvister som stort sett gjelder regninger. Klagenemnd for hvitevarer (elektriske husholdningsapparater), ble lagt ned i 2008.

Forbrukerrådet fikk 9500 saker i klagenemndsystemet i 2008, en liten nedgang fra 2007. Klagenemndene behandlet 2467 av sakene, vel seks prosent færre enn året før.

Hver dag får Forbrukerrådet nær 50 telefonhenvendelser fra forbrukere som ønsker veiledning eller vil klage på en vare eller tjeneste. Over 12.000 ringte rådet i fjor.

Stavanger Aftenblad/ Bergens Tidende

Har du erfaring med noen klagenemnder? Fortell gjerne her:

PARKERING TOPPER: Parkeringsselskapene ligger på klagetoppen. Men mange når ikke frem med klagen i nemnden fordi flere parkeringsselskap står utenfor bransjeorganisasjonen Norpark.
Anders Minge
FRIVILLIG: - Det er frivillig for bransjen å følge vedtakene i nemndene, men de blir som regel fulgt, sier Terje Sørensen i Forbrukerrådet.
Dag-Henrik Fosse