Retten har også bestemt at 2.091.561 kroner skal inndras fra Nagell-Erichsen. Økokrim la ned påstand om ett års fengsel, hvorav ni måneder betinget. Inndragningsbeløpet i dommen er det samme som Økokrims påstand. Straffeutmålingen ble avgitt under dissens (4-3). Bakgrunnen er at rettens medlemmer har ulikt syn på når ordren som lå til grunn for innsidehandelen ble gitt. I tingretten ble Nagell-Erichsen dømt til ett års fengsel, hvorav to måneder ble gjort ubetinget, i tillegg til at han fikk inndratt 1,8 millioner kroner.