Danmark

Danmark står i ferd med å redusere tallet på amt (fylker) fra 13 til 5. Men spørsmålet om hva de nye amtene skal stelle med, har splittet Folketinget.

Regjeringen kan trolig få til et knapt flertall på en løsning der nye store amt hovedsakelig skal drive sykehusene. Opposisjonen — sosialdemokratene og de radikale - ønsker imidlertid å overføre mer makt og flere oppgaver til amtene og vil skyve på avgjørelsen til etter neste valg.

Forhandlingene som skulle føre frem til et bredt forlik brøt sammen 17. juni. Tilsynelatende er den danske regionreformen parkert inntil videre, for dette er ikke en type avgjørelser som presses gjennom med knapt flertall.

Bakgrunnen for danskenes strukturdebatt var forslagene fra den danske strukturkommisjonen. I Danmark har kommunestrukturen ligget urørt i over 30 år. Kommisjonen mener en funksjonsdyktig kommune må ha minst 20-30.000 innbyggere og vil ha større og færre kommuner.

Kommisjonen la også frem flere forslag til hvordan oppgavene kan fordeles mellom kommune, amt og stat. Bare et av forslagene går ut på å nedlegge amtene og klare seg med to nivåer.

Sverige

Den svenske regjeringen besluttet i januar 2003 å opprette en komité som skulle se både på kommune- og länsinndeling pluss fordelingen av oppgaver mellom de ulike forvaltningsnivåene.

Komiteen er ennå ikke ferdig med sin utredning. En foreløpig rapport legger vekt på at det offentlige velferdstilbudet vil komme under sterkt press på grunn av flere eldre, kortere arbeidstid og avtakende økonomisk vekst. Målet for reformene blir «økt utviklingskraft.»

Sverige har de siste årene gjennomført forsøk med mer selvstyrte län som har fått overført statlige oppgaver.

Storbritannia

I motsetning til flere andre vesteuropeiske land har reformene i Storbritannia frem til for noen år siden handlet om sentralisering og privatisering. Det kan se ut som at trenden er i ferd med å snu.

I 2002 la Blair-regjeringen frem rapporten «Your region, your choice» der hovedbudskapet er at det skal legges til rette for opprettelsen av regionale folkevalgte forsamlinger - i de regioner der befolkningen ønsker det. Først skal stemningen for regionråd prøves i en folkeavstemning.

Storbritannia har - med unntak av storbyene - hatt to forvaltningsnivåer.