— Noe må gjøres for å dempe omfanget og arten av den organiserte tiggingen, mener justisminister Grete Faremo (Ap).

Denne uken sendte regjeringen ut et forslag til endringer i politiloven1. Lovforslaget gir lokalt politi anledning til å sette vilkår for pengeinnsamling for å bevare offentlig ro og orden, skriver Aftenposten.no.

Blant annet kan politiet med den nye loven forby tigging på visse steder - for eksempel der publikum er utsatt for lommetyverier - eller på bestemte tider av døgnet.

Det kan også bli forbudt å følge etter eller stanse potensielle givere på gaten. Brudd på bestemmelsene kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder. I forslaget åpnes det for at kommuner kan innføre lokal meldeplikt for pengeinnsamling.

Meldeplikt i seg selv er imidlertid ikke noe nytt. Bergen, Fredrikstad og flere andre kommuner har allerede innført en slik ordning i sine politivedtekter.

Departementet ser likevel et behov for å lovfeste meldeplikten.

Mener tigging gjør folk utrygge

Ifølge Justisdepartementet har situasjonen endret seg drastisk siden tigging ble avkriminalisert i 2006. De mener tilstrømningen av fattige tiggere fra Øst-Europa medfører for store ordensproblemer og at den gjør folk utrygge.

«Norske rusmisbrukere har kommet i skyggen av fattige utenlandske borgere som har tigging som næringsvei, og der en del tiggere utøver kriminell aktivitet eller samarbeider tett med personer som gjør det», heter det i høringsbrevet3.

Ifølge Justisdepartementet finnes det eksempler på at tiggere har samarbeidet med lommetyver i Oslo. Etter å ha fått penger fra en giver, ringer tiggeren til en bekjent i nærheten og forteller hvor vedkommende oppbevarer lommeboken.

Skal hjelpe tiggere

Justisminister Grete Faremo (Ap) understreker at regjeringen ikke har konkludert med tanke på hvilke tiltak som må til for å begrense omfanget av tigging.

Før de skjerper inn politiloven, vil regjeringen utrede sosialpolitiske tiltak for å hjelpe romfolk og andre som kommer til Norge for å tigge.

— Det eneste som kan gi en varig løsning på problemene rundt tigging er gode sosialpolitiske tiltak. Regjeringen vil ta standpunkt til lovforslaget først når det foreligger sosialpolitiske tiltak, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen i en pressemelding.

Flere departementer skal nå utrede mulige hjelpetiltak for romfolket. Regjeringen vil dessuten starte et forskningsprosjekt om tigging, for å samle mer kunnskap om virksomheten.

Byrådet vil forby tigging

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) er skeptisk til lovendringen. Han vil heller ha totalforbud mot tigging.

— Jeg har stor sympati for det man ønsker å oppnå, men jeg tror en generell meldeplikt rammer for vidt. Jeg er usikker på om jeg ønsker en by der man må melde fra om kakesalg under til Operasjon dagsverk, sier Røsland.

— Det er jo tiggingen man er ute etter å ramme her. Da får man gå rett på mål og forby tigging, eller innføre meldeplikt kun for tigging. Jeg tror ingen er ute etter å begrense bollesalg, sier Røsland.

Å innføre tiggerfrie soner kan ha negative effekter, mener Røsland.

— Da vil problemet nødvendigvis flytte seg. Jeg er ikke bombesikker på at det vil fungere bedre med tigging på T-banen, i kjøpesentrene og boligområdene utenfor byen, sier Røsland.

Da løsgjengerloven ble avskaffet i 2006, var begrunnelsen at de fleste tiggere var rusavhengige som ventet på behandlingsplass. «For de fleste vil alternativet til tigging være kriminalitet og prostitusjon for å finansiere rusmisbruket. Å bøtelegge tiggere er lite hensiktsmessig, og vil bare bidra til å forverre situasjonen», het det i lovforslaget den gang. Røsland er ikke bekymret for rusmisbrukernes situasjon ved et eventuelt tiggeforbud.

— I vårt velferdssamfunn skal det ikke vær behov for den type virksomhet. Sosialtjenesten er døgnåpen. Det er fullt mulig å skaffe seg livsopphold når det skulle være.

Bra at de bryter stillheten

Bjønnulv Evenrud i organisasjonen Folk er folk velger å se positivt på regjeringens lovforslag.

— Det interessante her, er at regjeringen sier de vil vente med å skjerpe inn politiloven til de har gode sosialpolitiske virkemidler. Det er bra de har kommet på banen. Problemet med romfolk i Norge er at regjeringen så langt har vært helt tause, sier Evenrud.

— Vi kan ikke begrense eller forby uttrykk på fattigdom før man har en utredning av hva som skjer på gata, og hvordan problemer kan løses.

Evenrud reagerer på at Faremo sier hun vil begrense organisert tigging.

— Det ordet er en merkelig konstruksjon. Det er en glidning i språket. Det bidrar til å mistenkeliggjøre tiggerne. Politiet har erkjent at de fleste som kommer til Norge for å tigge, er familier. I den grad bakmenn organiserer eller utnytter tiggere, er det menneskehandel. Det har vi en egen lov for. Man behøver ikke skjerpe ordenslovgivningen eller stille spesielle krav til hvordan pengeinnsamling skal foregå for å gripe inn mot menneskehandel. Da er det politiets oppgave å forsvare og ta vare på ofrene, sier Evenrud.

Hva synes du om forslaget? Diskuter under: