1. januar 2014 trer lovendringen om ammefri i kraft. Den innebærer at kvinner har krav på fri med lønn for den tiden hun trenger til ammingen. Ordningen gir rett til inntil en time ammefri hver dag, skriver Lovdata.

Kvinner har i dag rett til å kreve den fri hun trenger for å amme sitt barn, men nå kan altså ikke arbeidsgiver trekke kvinnen i lønn for tiden som brukes. Kvinner som ikke har hatt tariffavtale har så langt ikke hatt den rettigheten.

Ammelønn skal gi mer likestilling

— Dette er et gjennombrudd for norsk likestilling. De kvinnene med færrest formelle rettigheter får et etterlengtet løft. Det koster en del penger, men jeg er stolt av dette, sa likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen til Aftenposten da hun la frem lovendringen.

Hun mener betalt ammefri vil føre til økt likestilling fordi kvinner vil kunne komme raskere tilbake til arbeid:— Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner oppstår i småbarnsfasen. Et virkemiddel for at menn skal ta mer ansvar for barna når de er små, er ved å dele likere på foreldrepermisjonen. Nå vil flere kvinner kunne komme tidligere tilbake til jobb, og faktisk dele permisjonen likere med sin mann. Det gir større valgfrihet, mer likestilling og mindre sårbarhet, sa Thorkildsen.

Målet med lovendringen er å legge til rette for økt yrkesdeltakelse blant kvinner som ammer og åpne for at far kan ta en større del av foreldrepermisjonen.

Her er noen av de andre nye lovene som trer i kraft fra 1. januar 2014:

Utvidet vern mot diskriminering

Hovedmålet er å styrke diskrimineringsvernet ved å gjøre lovene likere og mer tilgjengelige. Derfor er det i hovedsak språklige og lovtekniske endringer. Men noe er likevel nytt:

  • Diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk reguleres i en egen lov. Vernet mot diskriminering på dette grunnlaget utvides dermed til å gjelde på alle samfunnsområder (bortsett fra privatlivet), og ikke bare i arbeidslivet og i boligmarkedet som hittil.
  • Det innføres en rett for den enkelte arbeidstaker til å få utlevert lønnsopplysninger ved mistanke om lønnsdiskriminering. (Kilde: Advokatfirmaet Homble Olsby)

Du kan få vite kollegaens lønn

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke melder om følgende endringer i arbeidsmiljøloven, som får betydning både for arbeidsgivere og ansatte:

  • Jobber du deltid med mye overtid? Fra 1. januar innføres det plikt for arbeidsgiver til å drøfte bruken av deltid med tillitsvalgte en gang i året. Samtidig lovfestes det at deltidsansatte som jevnlig har arbeidet mer enn sin avtalte arbeidstid de siste 12 måneder få rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstidi denne perioden.
  • Dersom en arbeidstaker krever fortrinnsrett til en stilling, er arbeidsgiveren nå forpliktet til å drøfte dette med arbeidstakeren før det fattes beslutning om ansettelse i en stilling.
  • Fra 1. januar får Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge virksomheter (ikke enkelt-personer) overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tilsynet får også utvidet kompetanse når det gjelder avtaler som tillater bruk av innleid arbeidskraft.

Personalliste hver dag

Dersom du driver innen bransjene restaurant-/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted får du mer papirarbeid.

Arbeidsgiverne innen disse bransjene pålegges nemlig å føre en daglig oppdatert oversikt over hvilke personer som til enhver tid er på jobb. Dette skyldes endringer i lignings-og merverdiavgiftsloven som trer i kraft 1. januar 2014.

Mer informasjon fra Skatteetaten her.

Nytt regelverk for importbiler

Også regelverket for engangsavgift endres 1. januar, ved at det kommer nye bestemmelser ved statusendring og bruktimport av motorvogner.

Bakgrunnen er at ESA mener det norske regelverket kan virke diskriminerende ovenfor utenlandske aktører som selger varebiler til Norge.

Detaljene i det nye regelverket finner du her. Blant endringene er at adgangen til avgiftsfri statusendring etter 10 år bortfaller for kjøretøyer som er importert fra nå av.

Vekk med arveavgiften

Blant andre endringer som trer i kraft 1. januar, er endringer i importvernet for næringsmidler og for, endringer i barnevernloven og endringer i lønnsgarantiloven.

Dessuten har regjeringen Solberg satt enkelte spor som blir synlige når kalenderen sier 2014. Den viktigste er at arveavgiften fjernes.

— Å fjerne arveavgiften vil lette generasjonsskifter i familiebedrifter og være et viktig forenklingstiltak, sa finansminister Siv Jensen da vedtaket var gjort i november.

Fjerningen betyr reduserte inntekter i statskassen på rundt 1,6 milliarder kroner årlig.

BILIMPORT: Får nye regler.
FRISØRER: Må føre daglige personallister.