Tirsdag behandlet helse— og omsorgskomiteen regjeringens innstilling om røyke- og snusforbud på alle skoler, også de videregående skolene.

Et flertall av politikerne går inn for helt tobakksfrie skoler i endringene av Tobakksskadeloven. Å snuse på på skolen blir rett og slett kriminelt.

Stortingen skal gjøre endelig vedtak om at elever ikke kan snuse verken på eller utenfor skolen i skoletiden. Og lærerne kan ikke ta en snus på lærerrommet, men må bevege seg ut av skolens område for å bruke all form for tobakk.

— Saken ble vedtatt uten stor debatt, sier Kjersti Toppe (Sp), nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

Stemte imot

Høyre og Fremskrittspartiet stemte imot forslaget.

«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre er kritiske til regjeringens forslag om å lovfeste tobakksbegrensninger på skoler med forbud som i praksis vil være vanskelig å håndheve, stride mot liberale verdier, og som det vil være usikkert om vil etterfølges,» anførte de under komitémøtet.

Flertallet (Ap, SV, Sp og KrF) understreker i sine kommentarer at tiden er moden for å forby tobakksbruk i skoletiden.

«Flertallet er positiv til at de foreslåtte endringene medfører at heller ikke lærere, andre voksne eller besøkende kan bruke tobakk i skolens lokaler eller på skolens område. Videre mener flertallet at det er en selvfølge at dette forbudet også skal gjelde i barnehager.», skriver de.

Forslaget om å innføre tobakksfri skoletid for alle elever fikk støtte fra 35 høringsinstanser, ingen var negative. Også forslaget om å innføre forbud mot tobakksbruk på skolens inne – og uteområde for lærere og andre ansatte fikk full støtte.

Skal håndheves av kommunene

Flere rektorer som BT har snakket med er skeptiske til det kommende snusforbudet og aner ikke hvordan de skal håndheve dette.

— Det blir ikke noe enklere å håndheve snusforbudet om dette blir nedfelt i en lov. Vi har allerede en utfordring daglig i å håndheve dette, sa rektor Jens-Petter Storheim ved Laksevåg videregående skole til BT.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre understreket at det i praksis vil være vanskelig å håndheve reglene.

Flertallet forslår at kommunen skal føre tilsyn med disse reglene. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av Arbeidstilsynet.

I syv norske fylker er det allerede et totalt tobakksforbud på videregående skoler. I Hordaland sørger felles ordensregler for videregående skoler for at det er et forbud mot både tobakk og snus på skolenes områder.

Si din mening i kommentarfeltet under!