Kritikken settes fram i et brev til alle landets kommuner og fylkesmenn om det NOAH mener er en «tragisk uthuling av ynglefredningsprinsippet».

– De aller fleste dyrearter i Norge er av dyrevernmessige grunner fredet i yngletiden. Drap på familiegrupper av dyr anses som en svært kontroversiell og uetisk jaktform, og fravikelse av ynglefredningsprinsippet i viltloven krever tungtveiende grunner, heter det i brevet.

– Svært bekymringsfullt

NOAH hevder at mange kommuner rutinemessig overtrår prinsippet om fredning i yngletiden, i mange tilfeller uten hensyn til skadefellingsforskriftens vilkår for slik ekstraordinær jakt. Organisasjonen mener dette er svært bekymringsfullt.

I brevet peker NOAH på at Direktoratet for naturforvaltning (DN) i forskriften om skadefelling har listet opp 54 dyre— og fuglearter som på visse vilkår kan felles utenom ordinær jakttid. Dette gjelder også en rekke arter i tilbakegang, deriblant fiskemåke, gråmåke, gråspurv, toppskarv, ærfugl og krykkje.

– Ufravikelig prinsipp

– Det kan vises til en rekke eksempler på at skadefellingsforskriften brukes på en måte som undergraver fredningsprinsippet i viltloven, som årlige nedskytinger av måker i etablerte hekkeområder, rutinemessige skadefellingsløyver på grågås, og rutinemessige løyver til hijakt på rev, til tross for manglende dokumentasjon på skade, skriver NOAH.

– NOAH vil på det sterkeste appellere til hver enkelt kommune om å vise ansvar i praktiseringen av skadefellingsforskriften, og legge stor vekt på dyrevernmessige hensyn og prinsippet om yngletidsfredning når søknader om skadefelling blir behandlet. Det bør være et ufravikelig prinsipp at alle dyrearter konsekvent respekteres i den sårbare hekke- og yngletiden, skriver NOAH i brevet til kommunene og fylkesmennene.