Det er påvist økt sykelighet hos et betydelig antall norske golfkrigveteraner. Høyest forekomst er funnet blant soldatene som var lengst i Golfen for 20 år siden.

Sykdomsbildet er ikke ulikt det man har sett i andre land med veteraner som lider av golfkriglidelse. Funnene samsvarer med tall fra flere internasjonale studier, heter det i undersøkelsen, som ble overlevert Forsvarsdepartementet i dag.

Rapporten peker spesielt på en gruppe på 13 veteraner:

«En mindre gruppe veteraner med lang og krevende tjeneste i Golfen angir høy forekomst av indikasjoner både på golfkriglidelse, posttraumatisk stressyndrom, opplevelse av dårlig helse og psykiske plager», heter det i rapportens konklusjon.

BT avdekket sykdom

Gruppen var både i Saudi-Arabia under selve krigen (NorMedCoy) og deretter deltok soldatene i sanitetsenheten NorMedUnit/UNIKOM i Umm Qasr rett etter krigen.

Noen av soldatene oppholdt seg i det forgiftede krigsområdet i Golfen i ett år.

Soldatenes tjeneste og senskader ble omtalt i BT-dokumentaren «Irak-marerittet», som gikk i en serie artikler i 2008. Undersøkelsen, som ble presentert i dag, viser at 82 prosent av de som tjenestegjorde begge steder og var lenge i golfkrigområdet, er syke.

Over halvparten har indikasjoner på såkalt golfkriglidelse, og over halvparten sliter med psykiske plager og dårlig helse. På grunn av det lave antallet soldater, påpekes det at funnene ikke kan sies å være statistisk signifikante.

Likevel sier arbeidsgruppen bak undersøkelsen at det «uansett står fast at et tydelig høyt totaltantall angir plager typisk for golfkriglidelse».

Statsråden ba om undersøkelsen

I undersøkelsen fremgår det også at det er «påvist sikker korrelasjon mellom indikatorer på golfkriglidelse og miljøfaktorer som PSB (vernetabletter mot nervegass), insektmidler og oljerøyk». Oljerøyk fremheves som den mest belastende miljøpåkjenningen.

Etter BTs artikler for over tre år siden, ba daværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvaret om å organsiere en egen undersøkelse av golfkrigveteraner.

Arbeidsgruppen som har undersøkt helseplager blant norske golfkrigveteraner leverte i dag resultatet av sitt arbeid.

Undersøkelsene og rapporten gjør at soldatene langt på vei blir trodd etter 20 års kamp. I rapporten påpekes det også at kampen for å bli trodd kan ha gjort soldatene sykere:

«Mellom andre kan en mulighet være at den lange kampen for å få forståelse for sin situasjon som noen av golfkrigveteranene i de forløpne 20 år har hatt, i seg selv kan ha medført eller forsterket psykiske plager.»

Fant ikke personellister

Arbeidsgruppen som har undersøkt golfkriglidelse fikk mye ekstraarbeid på grunn av sviktende arkivering og problemer med å fremskaffe personellister fra Forsvaret. De skriver:

«Gruppen finner det betimelig å anbefale at slike og andre opplysninger om soldatenes utenlandstjeneste systematisk monitoreres og oppbevares.»

Gruppen oppfordrer også til at det følges nøye med i internasjonal forskning rundt årsaker og mulige behandlingstiltak for golfkriglidelse i årene som kommer.