EU-Saken

Et stort flertall i Arbeiderpartiet ønsker medlemskap, men ikke før de er sikre på at det blir flertall ved en ny folkeavstemning. SV er prinsipielt imot EU-medlemskap. Men en stor del av partiets sympatisører er for. Senterpartiet, derimot, sier bastant nei til medlemskap. Blir det regjeringsskifte, er løsningen å parkere hele EU-saken.

Gasskraftverk

Arbeiderpartiet ønsker å bygge gasskraftverk med dagens teknologi. SV og Senterpartiet er helt imot. Først når kraftverkene får CO2-frie utslipp blir det mulig å lage kompromiss. I mellomtiden blir også denne saken parkert.

Boring i Barentshavet

Både Senterpartiet og SV nekter bestemt å åpne for oljeboring i Barentshavet, mens Arbeiderpartiet ivrer for produksjon av olje og gass nordpå.

Økonomisk politikk

For å sikre lav prisstigning står Arbeiderpartiet bak instruksen til Norges Bank om å bruke rentenivået som virkemiddel. SV er på sin side uenig i inflasjonsmålet og den rentepolitikken som føres av sentralbanken.

Bruk av oljepenger

Arbeiderpartiet forsvarer fullt ut den såkalte handlingsregelen, som går ut på at vi bare skal bruke realavkastningen av oljeformuen i statsbudsjettene. SV er mest kritisk til en så restriktiv bruk av oljeinntektene, men også Senterpartiet mener at handlingsregelen er for snever.

Tomtefeste

I striden om tomtefesteloven i vår var det også sterk uenighet mellom Arbeiderpartiet og SV på den ene siden og Senterpartiet på den andre. De to første ønsker at festerne skal få større rettigheter for å sikre seg tomtene til en rimelig pris, mens Senterpartiet står på grunneiernes side. Ap har varslet omkamp.

Natomedlemskap

SV er helt imot at NATO engasjerer seg utenfor NATOs tradisjonelle område, og står fortsatt på kravet om at Norge skal ut av forsvarsalliansen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er NATO-tilhengere.

Statskirken

Mens Senterpartiet og Ap vil beholde statskirken, ønsker SV å skille stat og kirke.