KJELL ØSTERBØ

I dag klarer ikke næringen å få en ekstra lønnsomhet (grunnrente) på sine naturressurser slik olje— og kraftbransjen har det.

Med en optimal fiskeflåte kunne grunnrenten på de norske fiskeriene vært opp mot 8,5 milliarder kroner. I dag går hele denne ekstra lønnsomheten til å betale overkapasitet og unødvendige kostnader i fiske. Dette er konklusjonen i en ny utredning fra professor Røgnvaldur Hannesson og seniorforsker Stein Ivar Steinshamn på Senter for fiskeriøkonomi ved NHH.

Når fiskeressursene er begrenset så vil flere fiskebåter og fiskere utover et visst antall ikke øke verdiskapningen i næringen. På grunn av knappheten på fisk, vil de som slipper til med fiske kunne hente en merpofitt dersom flåten har en optimal størrelse og sammensetning.

De små vil forsvinne

Å skulle få ut en optimal fiskeriflåte som gir en grunnrente på 8,5 milliarder årlig blir sett på som lite realistisk. Men utrekningen forteller at det er rom for en kraftig økning i lønnsomheten ved å omfordele fangst og redusere antall fartøy i visse fartøysgrupper.

Ikke overraskende er det først og fremst de små båtene det ikke vil være plass med en optimal effektiv fiskeflåte. Gjennomgående er de minst lønnsomme båtene reketrålere og notfartøy mindre enn 13 meter i tillegg til industritrål.

Også fartøy mindre enn 21 meter som fisker med konvensjonell redskap ville blitt kraftig redusert dersom man ønsket å få ut en grunnrente av næringen.

Fiskeprisene vil øke

Forskerne bak utredningen tror neppe fangsten i de norske fiskeriene vil øke i fremtiden fordi de fleste fiskebestander i våre farvann er fullt utnyttet. Derimot tror de at prisen på fisk vil kunne øke på grunn av voksende befolkning og høyere inntektsnivå. Lønnsomheten og grunnrenten kan dermed forventes å øke selv om de norske fangstene stagnerer.

I en slik situasjon vil det igjen bli aktuelt å stille spørsmål om grunnrenten også i denne næringen basert på naturressurser burde skattlegges. Gjør man ikke det vil man kunne hevde at man driver subsidiering av næringen, hevder forskerne.