— Sosialdepartementet bør ikke fremme lovforslaget for Stortinget før det er utarbeidet regler for medisinsk undersøkelse og behandling av personer som motsetter seg dette, sier helsedirektør Lars E. Hanssen.

Loven setter ikke krav til hvordan pleiepersonell skal gå fram overfor personer som er antatt å være demente og som motsetter seg legeundersøkelse.

Vanskelig område Han påpeker at tvangstiltak overfor aldersdemente er et vanskelig område å regulere med lov. Både den dementes rettssikkerhet og praktiske hensyn må ivaretas.

— Det er behov for en lovregulering for å få en kontroll med all den ulovlige tvangsbruken som praktiseres i dag, sier helsedirektøren.

Han mener at demente prinsipielt bør ha samme rettsvern som psykisk utviklingshemmede, selv om de tallmessig er en mye større gruppe.

Helsetilsynet vil ha hjelpeverge i situasjoner der tvang mot aldersdemente er aktuelt, og mener departementet har satt av for lite ressurser til å føre betryggende tilsyn med bruken av tvang.

(NTB)