Mors mishandling oppleves dessuten verst for barna.

Den ferske rapporten viser at 20 prosent av barna hadde opplevd vold fra mor, mot 14 prosent fra far.

Forsker Svein Mossige i NOVA sier til Dagbladet at det kan være flere årsaker til at det er slik, blant annet er kvinner oftere eneforsørgere enn menn og de tilbringer mer tid med barna enn fedre.

Undersøkelsen viser at barna får størst problemer når volden kommer fra mor. Grov vold fra far fører blant annet til økt risiko for spiseforstyrrelser, mens grov vold fra mor gir økt risiko for selvmordsforsøk.