MONICA HAUGSTAD

Sykkelveinett og billigere mat er noen av våpnene norske eksperter ønsker å rette mot overvektepidemien.

I tillegg til at vi får bedre helse, vinner staten milliardbeløp. Innsparingen tilsvarer åtte ganger anslaget på strømkabel gjennom Hardanger. Eller: Det ble i fjor brukt 3,4 milliarder på vedlikehold av norske skolebygg. Skolene trengte 10 milliarder.

Syv tusen matkroner spart

I BT tirsdag hadde vi handlet viktige matvarer for en familie på fire. Eksemplet viser at sunn mat kan være dobbelt så dyrt som mat som er handlet med lavpris i fokus. Lavpriskurven koster 28.867. Den sunne kurven tapper familiepungen for 62.535 kroner i året.

Regner vi på ekspertenes ønsker om billigere mat, kan momsfritak bety:

  • Familien vinner to tusen kroner bare på frukt og grønt. Mer frukt og grønt kan stoppe en femtedel av krefttilfellene. Kreftbehandling som er relatert til overvekt er i dag oppe i 1,8 milliarder.
  • Dersom hele den sunne handlekurven hadde vært uten moms ville familien spart nesten syv tusen kroner.

Så kommer tiltak for fysisk aktivitet: Transportøkonomisk institutt forsket i 2002 på som hva som ville skje dersom Hokksund, Hamar og Trondheim fikk ferdig sitt gang— og sykkelveinett.

Totalgevinst 54 milliarder

Nettet gir ikke bare helseeffekt, men vil også redusere slitasjen fra motorferdsel. Bare i Trondheim er nettogevinsten tre ganger større enn hva det koster å bygge sykkelnettet. I de andre byene er utbyttet enda høyere.

Trekker vi ut helsegevinsten, ble den for Trondheim beregnet til 60 prosent av brutto inntjente kroner. For de andre byene er tallet høyere.

Utbygging i byene koster åtte milliarder, ifølge Statens vegvesen. Et landsdekkende sykkelnett koster atten milliarder.

Effekten for Trondheim vil neppe vise et galt bilde hvis vi overfører den til andre byer og hele landet, fremholder Transportøkonomisk institutt overfor BT. Ny dansk forskning underbygger nemlig helsegevinst av gang- og sykkelveier.

Dermed kan helseutbyttet bare for byene bli 19,2 milliarder kroner. Fullt utbygget gang- og sykkelveinett over hele landet kan spare staten for 54 milliarder, medregnet alle gevinster og etter at anleggskostnadene er betalt.

Kutter brus med 40 prosent

Transportøkonomisk institutt har kreft, blodtrykk, diabetes og muskel- og skjelettsykdommer med i sine anslag. Innsparing gjelder både behandling og velferdsutgifter som følge av sykdom.

Andre tiltak norske eksperter foreslår for å få folk til å spise sunnere og bli mer aktive:

  • Høyere pris på usunn mat. En dobling av produksjonsavgiften og merverdiavgiften på brus, kan redusere brusdrikkingen med 40 prosent.
  • Gratis frisk frukt og grønnsaker i skoler og barnehager. For skolen kan dette koste 350 millioner kroner årlig.
  • Gratis skolemåltid.
  • Skape skoleplasser som fremmer fysisk aktivitet. Det gjør ikke asfaltjungler.
  • Sette krav til arealstørrelse på skoleplassene.
  • Mer forskning og kunnskapsspredning.

Muntlige og skriftlige kilder: Strategisk plan med forslag for tiltak fra Nasj o nalt råd for ernæring, Sosial- og helsedire k toratet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Transportøk o nomisk institutt, BT