Overfor BT begrunner Brende sin støtte til patentdirektivet med hensynet til norsk næringsinteresser og «den skjøre EØS-avtalen». Et norsk veto mot direktivet kan nemlig føre til motreaksjoner fra Brussel som kan ramme norsk eksport til EU-markedet.

Miljøorganisasjoner som det siste halve året har drysset flust med superlativer over Høyre-statsråden, mener Brende med sin støtte til det omstridte direktivet bryter med FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Andre kritikere hevder den profilerte miljøvernministeren nå viser «sitt sanne Høyre-ansikt».

— Undergraver miljøavtale

— Slik patentdirektivet nå foreligger, er det i strid med FN-konvensjonen. Vi frykter dette kan undergrave en viktig internasjonal miljøavtale, skriver 36 organisasjoner i et opprop til regjeringen.

Motstanderne hevder EU-direktivet er forkastelig av flere grunner. Særlig fremheves det at private, både selskaper og enkeltpersoner, kan få eiendomsrett til levende organismer.

Dessuten hevder kritikerne at direktivet legitimerer «genrøveri» fra de fattigste landene. Dette fordi direktivet ikke sikrer fattige land en rettmessig andel av utbyttet fra patenter på biologisk materiale. Direktivet pålegger heller ikke selskaper å opplyse opprinnelseslandet om at det letes og hentes ut genetisk materiale.

Uenig med Bondevik

Informasjonssjef i Norges Naturvernforbund, Kåre Olerud mener Brende er på farlige veier når han vil prioritere hensyn til frihandel på bekostning av miljø og rettferdig fordeling.

— Brende bør lytte til sin læremester Kåre Willoch som ikke lar seg blende av kapitalens interesser, mener Olerud.

Patentdirektivet er en følsom sak innad i regjeringen. KrF og Venstre er imot, men lar Høyre-flertallet få regjere i saken. Statsminister Kjell Magne Bondevik har tidligere uttalt at patentdirektivet er i strid med konvensjonen om biologisk mangfold.

— Bondevik og jeg har en ulik forståelse av dette, sier Brende, før han fortsetter:

— Det er ingenting ved direktivet som tilsier at det er i strid med FN-konvensjonens ordlyd og prinsipper.

Taust i departementet

Dette er en kontroversiell uttalelse. Innad i Miljøverndepartementet er patentdirektivet så betent at flere byråkrater med inngående kjennskap til saken ikke vil uttale seg åpent til BT om den faglige holdbarheten i Brendes og Høyres ja-standpunkt.

Saken vekker fortsatt strid også innad i EU. Tidligere har Norge gitt Nederland full støtte i rettssaken mot EU-kommisjonen der hovedargumentet nettopp var at patentdirektivet strider mot de grunnleggende prinsipper i konvensjonen om biologisk mangfold, som er undertegnet av nær 180 land.

Nederland tapte saken i EF-domstolen, men nå har Luxemburg krevd reforhandling ut fra etiske grunner. Bare fem EU-land har hittil innlemmet direktivet i sine lovverk.

Krever utsettelse

I løpet av juni kommer regjeringen med stortingsproposisjon om direktivet.

— Nå som protestene og usikkerheten i EU øker, og når nesten ingen av medlemslandene har innlemmet direktivet i sine lovverk, krever vi at Norge avventer situasjonen og utsetter behandlingen, skriver de 38 organisasjonene, som blant annet omfatter Forbrukerrådet, Kirkerådet og en rekke miljøorganisasjoner.

FÅR KJEFT: Børge Brende får på pukkelen for sine patent-holdninger.