KJELL ØSTERBØ kjell.osterbo@bt.noSett med økonomiske øyne er en rekke utviklingstrekk i det langtidsbudsjett regjeringen presenterte i går, særdeles dyster lesning.Gjennomsnittsnordmannen slutter i arbeidslivet når han er 59 år. Utgiftene til pensjoner vil fordobles i forhold til samlet vare og tjenesteproduksjon (BNP) i løpet av de neste 30 år.Ikke bare blir vi eldre og tidligere pensjonister, men også betydelig sykere. Siden 1994 har sykefraværet i antall årsverk blitt fordoblet fra 48.000 årsverk til nesten 100.000 årsverk. Den alt vesentlige veksten i sysselsettingen de siste 30 år, er kommet i kommuneforvaltningen, som nå nærmer seg 600.000 ansatte. Antall offentlig ansatte øker med 37 personer hver eneste dag. Og denne veksten lovet statsminister Jens Stoltenberg skal fortsette. Skal bli mer effektive — Men for å nå de velferdsmål vi har satt oss, må vi fornye offentlig sektor og bruke betydelig mindre penger på administrasjon og mer på produksjon av tjenester, sa statsministeren. For når vi ikke er fornøyd med skolen og helsestellet vårt, så kan det slett ikke bare ha med for lite penger å gjøre. Stoltenberg viste til at ingen land i Europa har flere leger per innbygger. Ingen har flere lærere per elev, og ingen i Europa bruker mer penger per elev, enn norske kommuner gjør. Disse målene skal vi nå En videreutvikling av velferdsstaten må derfor dels skje gjennom en effektivisering av offentlig sektor, og dels gjennom mer bruk av oljepenger. Og målene regjeringen har satt seg gjennom bruk av disse virkemidlene er en full barnehageutbygging innen år 2003, samtidig som det skal bli billigere å gå i barnehage. Forskningsinnsatsen skal bringes opp til et gjennomsnittlig OECD-nivå i løpet av 2005.Stipendene til studentene skal økes med 1000 kroner i måneden. Dette forutsetter at de klarer eksamen og gjør unna studiene på kortere tid enn i dag.Realfagene skal styrkes betydelig både i grunnskolen og videregående skole. Alle skal få bredbånd Samtidig lovet Stoltenberg at grunnskoler, videregående skoler, folkebibliotek, sykehus og kommuneadministrasjoner skal ha tilbud om tilknyttning til bredbånd innen utgangen av 2002, og alle norske husstander skal ha dette tilbudet innen utløpet av 2004.Oppå det hele lover regjeringen lavere skatt på arbeidsinntekt og at samlet skatte- og avgiftsnivå skal gå ned. Hvor mye, ønsket ikke Stoltenberg å konkretisere. Både finansminister Karl Eirik Schøtt-Pedersen og Stoltenberg understreker at budsjettpolitikken fortsatt må ha hovedansvar for å stabilisere utviklingen i norsk økonomi.