Det viser en kartlegging som er foretatt blant nesten 40 000 ansatte.

Asbestrelatert kreft og prostatakreft er de to gruppene som skiller seg ut.

— Men overhyppigheten er ikke dramatisk. Det kan være snakk om ca fem prosent høyere forekomst enn i normalbefolkningen. Det er altså ingen grunn til å tolke resultatene som spesielt alarmerende, sier kommandørkaptein og stabslege ved Haakonsvern, Wilhelm F. Koefoed.

Mye asbest

Forekomsten av kreft forårsaket av asbest viste seg å være dobbelt så høy som normalt, et funn som ikke var uventet. Asbestholdige materialer ble brukt i alle marinens fartøyer gjennom mange tiår, helt fram til 1990-årene, da materialet ble fjernet. Når det gjelder overhyppigheten av prostatakreft har man foreløpig ingen teorier om mulige årsaker.

Skal lete videre

Forsker Åge Leif Strand i Kreftregisteret sier at man ikke kan konkludere helt enn, men at det tilsynelatende dreier seg om en svakt forhøyet risiko på enkelte kreftformer. Nå vil man gå grundigere inn i materialet for å identifisere personellgrupper med spesielt økt risiko, hvor de har jobbet, hva de har jobbet med og hvor lenge. Dette arbeidet er ventet å ta minst tre år. Først da vil man forhåpentlig ha klarlagt alle detaljer omkring arbeidsmiljøet.

Det er også i gang arbeid med en doktorgrad på bakgrunn av funnene.

Ingen vesentlig risiko

Informasjonssjef i Sjøforsvaret, kommandørkaptein Jan Ketil Steine, er fornøyd med de foreløpige resultatene.

Han mener undersøkelsen viser at ingenting tyder på at personell i Sjøforsvaret løper en vesentlig høyere risiko for å utvikle kreft enn befolkningen forøvrig.

Norge er det første land i verden som kartlegger forekomst av kreft i Sjøforsvaret. Forskerne er på jakt etter mulige koblinger mellom kreft og radarstråling eller andre farlige arbeidsforhold på forsvarets båter og fort. Undersøkelsen kommer som en konsekvens av Kvikk-saken og bekymringsmeldinger om høy kreftfrate ved militærfort i Nordnorge.

Nærmere 40 000 personer er sjekket, 32000 militære og 8000 sivile. Samtlige har hatt forsvarets fartøyer eller landanlegg som fast arbeidssted over en viss periode, noen i mange tiår.

Ikke vernepliktige

Vanlige vernepliktige er ikke tatt med, bortsett fra dem som fortsatte verneplikten med befalsutdanning i etterkant av den ordinære militærtjenesten. Spesielt har man vært interessert i å finne ut om det er noen sammenheng mellom kreft og lengden på tjenestetid.

Det er Kreftregisteret, Universitetet i Bergen og HMS Sjø(prosjektet for helse, miljø og sikkerhet i Sjøforsvaret) som har samarbeidet om undersøkelsene.

Det understrekes at rapporten er foreløpig og at inndelingen av arbeidsplasser er tildels generell. Kreftregisteret arbeider videre med å analysere informasjonen og identifisere eventuelle arbeidsplasser med økt risiko.

Militært ansatte i Sjøforsvaret er mer utsatt for kreft. Her er KNM Jo på vei inn Oslofjorden.
Lars Skjegstad