Dette mener Høyre-lederen om den sosialdemokratiske skolemodellen som Stoltenberg-regjeringen representerer:

  • Mangel på krav til elevene gjør de som kommer fra ressurssvake hjem til tapere.
  • Dårlig lese— og skriveopplæring fører til at mange unge ender opp som sosialstøttemottakere.
  • Mangelfull satsning på forskning og høyere utdanning fører ikke til økt status til undervisningsyrker.
  • Frykt for å måle kunnskapsnivået ved skolene fører til at mangler ikke kommer frem i lyset.

Solberg stiller seg bak flere av tiltakene Stoltenberg har lansert for å skape en bedre skole, som økt antall undervisningstimer.

— Men det må først og fremst satses på kvalitet i undervisningen, slår Høyre-lederen fast.

- Det må stilles krav

Mer enn 700.000 mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Det utgjør en av fire mennesker i arbeidsfør alder. Erna Solberg mener dette blant annet skyldes mangelfull opplæring i den norske skolen.

— Mange unge mangler rett og slett basiskunnskaper som gjør at de kan fungere i yrkeslivet. Tidligere fantes det enkle praktiske jobber for dem med mangelfulle lese- og skrivekunnskaper, men slik er det ikke lenger, sier Høyre-lederen.

Nå vil hun gjøre undervisningen i norske skoler bedre.

— Det må rett og slett stilles krav til elevene. Undersøkelser viser at en av fem går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive ordentlig. Det er alvorlig, sier Solberg.

Hun mener at lærere må tilbys etter- og videreutdanning for på den måten å øke kvaliteten på undervisningen.

— Det må også være rom for å ta folk ut av lærerutdanningen hvis det viser seg at de ikke er egnet som lærere, mener Høyre-lederen.

Vellykket på Jæren

I Klepp kommune på Jæren har de har et vellykket prosjekt gående hvor unge som kommer til sosialkontoret blir henvist til en bedrift hvor de får arbeidstrening som de mottar lønn for. Dermed ender de ikke opp som sosialmottakere.

— Slik bør det være i alle landets kommuner, sier Solberg.

Hun mener det må stilles krav til de unge som mottar sosialstøtte.

— Ønsker de ikke å få hjelp til å komme inn i arbeidslivet skal de heller ikke få noen sosial støtte, sier Solberg.

Hun mener at dette kan senke antallet sosialmottakere blant unge.

— På begynnelsen av 1990-tallet så man at antall unge sosialmottakere i Trondheim sank med en tredel da det ble innført krav om arbeidsopplæring. Det viser at mange av de unge sosialmottakerne kanskje ikke var så avhengig av sosial støtte likevel, sier Solberg.

Når det gjelder trygdeutbetaling understreker Solberg at unge som er virkelig syke skal motta den støtten de har krav på, men at det må lages individuelle planer for å kartlegge den enkeltes behov, sier hun.

— Mange av de unge som mottar trygd gjør dette på grunn av psykiske problemer. Jeg tror ikke de blir noe friskere av å bli parkert utenfor arbeidslivet, sier Solberg.

Ikke for lave krav

Ap-politiker Anna Ljunggren i Stortingets kirke- og utdanningskomité mener ikke at det stilles for lave krav til dagens skoleelever.

— Vi har et av verdens beste skolesystemer i Norge, og det er vi stolte av, men vi står likevel foran store utfordringer når det gjelder skolen. Jeg er enig med Solberg i at statusen til læreryrket må styrkes, sier Ljunggren.

Hun presiserer at vi ikke har sett alle resultatene av kunnskapsløftet som ble satt i verk for noen år siden.

Bjørn Erik Larsen