Den Norske Helsingforskomiteen er bekymret for at Norge har gjenopptatt en omstridt praksis med å returnere særlig irakiske og afghanske asylsøkere til Hellas.

Ifølge statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids— og inkluderingsdepartementet kommer hver fjerde irakiske asylsøker til Norge via EU-landet Hellas.

Flere tilbakesendelser

Europeiske flyktninge- og menneskerettighetsorganisasjoner har de siste månedene rettet flengende kritikk mot EUs system for håndtering av asylsøknader - den såkalte Dublin II-forordningen. Dette systemet vil regjeringen nå utnytte mer effektivt, blant annet ved at flyktninger med søsken i Norge ikke lenger får sine søknader behandlet i Norge, men blir sendt rett tilbake til det EU-landet de første ankom.

Den innflytelsesrike, europeiske paraplyorganisasjonen ECRE, som ledes av nordmannen Bjarte Vandvik, krever at EU suspenderer hele Dublin II-systemet. De mener at systemet verken sikrer grunnleggende menneskerettigheter for flyktningene eller fordeler byrdene mellom medlemslandene på en rettferdig måte.

Inhumant EU-system

— Dublin-systemet er inhumant, kostbart og bidrar ikke til en felles europeisk asylpraksis, uttalte Vandvik da ECRE nylig presenterte en rapport om saken.

Byrdefordeling er en stor utfordring for de landene som er med i Dublin-samarbeidet. Et eksempel er Malta, som gjennom sin beliggenhet i Middelhavet, blir reisemål for mange båtflyktninger som forsøker å nå det europeiske kontinentet fra Afrika. Maltesiske europapolitikere har flere ganger reist krav om at Dublin II-forordningen må reforhandles, fordi den er dypt urettferdig. Den kristeligdemokratiske politikeren David Casa mener systemet overlater en «uakseptabel byrde på land i sør og øst».

Kostnadsdeling

EU-kommisjonen har varslet at den vil komme med forslag til endringer av regelverket i høst. Kommisjonen vil trolig foreslå at land som benytter seg av mulighetene til å returnere asylsøkere, vil måtte ta en del av kostnadene mottakerlandene pådrar seg.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn sier at Norge «er villig til å diskutere en byrdefordeling».

Ifølge ECRE, innebærer Dublin-systemet at asylsøkere blir tilfeldig behandlet. I Tyskland er det 85 prosent sjanse for at en iraker kan bli akseptert som flyktning og innvilget opphold, mens i flere andre medlemsland, som Slovenia, er det ingen irakere som blir innvilget flyktningstatus.

Umulig i Hellas

Tiltakene fra den norske regjeringen, innebærer at myndighetene ser helt bort fra slike forhold.

ECRE viser til at Hellas registrerte vel 20.000 asylsøkere i 2007, mens opphold bare ble innvilget i 132 tilfeller.

— Det er praktisk talt umulig å få asyl i Hellas. Manglene i Hellas er godt dokumentert. Videre har landet en tilbakesendelsesavtale med Tyrkia. Disse forholdene gjør at Norge med sin praksis står i fare for å bryte FNs flyktningkonvensjon som skal sikre asylsøkere en reell behandling av sine søknader, sier Berit Lindeman i Den Norske Helsingforskomiteen.

Libe Rieber-Mohn avviser at det er problematisk for Norge å returnere asylsøkere til Hellas.

Hva synes du om norsk asylpolitikk? Si din mening i feltet under!

GIORGOS PAPANIKOLAOU, REUTERS