Klimagevinsten ligg i redusert godstrafikk på veg. Og prisen: 1200 kroner for kvart tonn spart CO2-utslepp.

Til samanlikning vil høgfartstog mellom Bergen og Oslo og Oslo og Trondheim kosta 136 milliardar kroner. Prisen for kvart tonn spart CO2-utslepp vert då ca. 40.000 kroner på Dovrebana og ca. 50.000 kroner på Bergensbana.

Som frå Frp sitt program

— Eit svært dyrt og lite effektivt klimatiltak, er Econ sin dom over visjonane om høgfartstog. Dommen fall i ein rapport som vart lagt fram sist torsdag. Samferdsledepartementet tar dette med som grunnlag for sitt arbeid med Nasjonal Transportplan.

Econ si tilråding kunne vore henta ut frå Framstegspartiets program. Frå alle dei andre og, forresten, men Frp skil seg ut ved at dei kuttar ut tanken på eigne, nye trasear for høgfartstog. Frp vil bruka alt dei har av jernbanemidlar til utbygging av dagens jernbanenett.

Kvar er pengane?

— Vi satsar på fleire dobbeltspor, på tryggleik og fornying, og vi meiner det er svært viktig å utvida kapasiteten for godstransport, seier Arne Sortevik, som er medlem av Transportkomiteen.

Sortevik viser til Jernbaneverket si stamnettutgreiing. Ifølgje oppdaterte tal vil det kosta 130-150 milliardar kroner å modernisera dagens jernbanenett.

— Då er det vanskeleg å forstå at andre parti, som Høgre, vil bruka opptil 90 milliardar kroner berre på nytt jernbanekonsept mellom Bergen og Oslo. Kvar vil dei finna pengane? spør Sortevik.

Gods på bane derimot ...

For få og for korte

For 4,3 milliardar kroner kan alle fjernstrekningane ut frå Oslo rustast opp til å ta unna dobbelt så mykje gods som i dag, skriv Econ i sin rapport.

Tidlegare i haust leverte Econ ein meir utførleg rapport om same tema til Jernbaneverket.

Econ meiner at 1,3 milliardar kroner må settast inn på Bergensbana. Mellom Bergen og Oslo har godstrafikken på bane auka med gjennomsnittleg 13,7 prosent kvart år sidan 2003. Men no er det snart ikkje plass til meir. Kryssingsspora på Bergensbana er for få og for korte.

Dei 1,3 milliardar kronene som Bergensbana treng, bør investerast snarast mogleg, og helst før 2011 slik Econ ser det.

200.000 tonn mindre CO2

Om det vil skje, veit vi meir om når Nasjonal Transportplan vert lagt fram seinare i vinter.

Dersom pengane vert brukt slik Econ foreslår, vil verknaden for trafikk og miljø verta slik:

  • 85.000 færre avgangar med tungtransport i 2009 aukar til 280.000 færre avgangar i 2019.
  • 44 millionar færre kilometer med tungtransport på veg aukar til 160 millionar færre kilometer.
  • For klimaet betyr dette at CO2-utsleppa frå godstransporten minkar med 200.000 tonn pr. år i gjennomsnitt.
  • Econ byggjer dette på direkte kontakt med dei store og landsdekkjande transportselskapa. Konklusjonen er at etterspurnaden etter godstransport på bane vil dobla seg fram til 2019; - frå 180.000 containerar i dag til om lag 350.000 containerar.

Kva meiner du om framlegget? Sei di meining.

Bergens Tidende