Saka har allereie skapt mykje vondt blod internt i Venstre og har forsterka misnøyen med Venstre-leiaren.

Dersom Kontrollkomiteen i dag opnar sak mot Sponheim, vil det vere den dårlegast mogelege opptakten for Sponheim til landsmøtet i partiet som startar fredag.

Lillesand kommune freista i går å få møte Kontrollkomiteen for å presentere sitt syn før komiteen fattar vedtak, opplyser ordførar Odd Steindal til Bergens Tidende. Men av formelle grunnar går ikkje det.

«Merkverdig»

Stortingsrepresentant Kjell Engebretsen, som er sekretær i Kontrollkomiteen, var den som reiste saka. Han seier til BT at mykje er uklart. Han er oppteken av å få klarlagt omstenda rundt det at departementet både fråveik sitt tidlegare vedtak og gjekk imot lokale instansar. Han meiner også det er merkverdig at embetsverket — ut frå Sponheim si forklaring - har omgjort ei så viktig sak utan å legge saka fram for den politiske leiinga.

Senterparti-leiaren, Odd Roger Enoksen, slår for sin del fast at den politiske leiinga i departementet har vore inne i saka.

På politisk plan

Han viser til opplysningar som Bergens Tidende tidlegare har fått fram: Her kom det fram at Sveinung Valle, som var statssekretær under Bjarne Håkon Hanssen, fleire gongar drøfta saka med Henrik P. Thommessen. BT har også fortalt at Thommessen har teke saka opp både munnleg og skriftleg med tidlegare landbruksminister Kåre Gjønnes.

Endeleg har Thommessen teke saka opp med statssekretæren til Sponheim, Leif Helge Kongshaug. Kongshaug har opplyst til BT at han berre spurde i fagavdelinga kvar saka sto, utan å gjere noko meir til eller frå.

- Sponheim kjenner saka

— Når statssekretæren har vore borti saka på den måten inneber det pr. definisjon at statsråd Sponheim kjenner saka. Han gjer det for lettvint for seg når han seier at han ikkje kjente til saka før ho vart avgjort, seier Enoksen. Han er tidlegare statsrådskollega av Sponheim.

Direktør Gunnar Gussgard i Kommunenes Sentralforbund (KS), seier til BT at han meiner Landbruksdepartementet har behandla denne saka på ein lettvint måte.

Hadde ikkje taksten

Ein illustrasjon på det kan vere at Landbruksdepartementet først i brev av 22. mars i år, ba om å få tilsendt kopi av taksten som verdsette eigedomen til 6,75 millionar kroner.

Bygningane er taksert til 750.000 kroner medan grunnen er taksert til seks millionar.

Departementet hadde ikkje takstpapira då det omgjorde sitt eige tidlegare vedtak i saka og gjekk imot lokale og regionale vedtak i saka.

Gussgard opplyser at KS har stilt seg til disposisjon for Lillesand kommune og vil kunne møte saman med kommunen dersom det blir ei høyring om saka i Kontrollkomiteen.

Seljaren og kjøparen av eiegdomen har nå frist til 16. april med å uttale seg til Landbruksdepartementet om opplysningar Lillesand kommune har lagt fram.

Fakta om buplikt-saka

  • 1. mars omgjorde Landbruksdepartementet sitt tidlegare vedtak om å nekte fritak frå buplikt på ein eigedom i Lillesand.
  • Saka vekte enorme reaksjonar lokalt og nasjonalt. Kommunen, med Høgre-ordføraren i brodden, hevda at konsekvensen ville bli ei undergraving av buplikta.
  • Det verka ikkje til å mildne stemninga at selgaren av eigedommen, den kjende Venstre-mannen, Henrik P. Thommessen, kunne innkassere åtte millionar kroner i ekstra vinst, som fylgje av omgjerdingsvedtaket.
  • Buplikta har vore ei kampsak for Venstre lokalt og regionalt.
  • Lillesand Venstre rykka inn annonse i lokalavisa og tok avstand frå Venstre-leiar Lars Sponheim.
  • Så begynte Stortinget å interessere seg for saka ...