Men over halvparten av de spurte har ingen sterke meninger om temaet.

31 prosent av de spurte i en undersøkelse fra Sentio er positive til innvandring, mens 18 prosent er negative. Samtidig svarer hele 51 prosent at de verken er veldig for eller veldig mot innvandring, viser undersøkelsen som er gjort blant 1.800 personer i Norge.

Den positive holdningen til innvandring stemmer godt overens med SSBs siste rapport om nordmenns holdninger til innvandrere. På tre av ti spørsmål var holdningen til innvandrere og innvandring noe mer velvillig i 2007 enn i 2006. Sju av ti er enige i utsagnet «innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», viser SSBs rapport.

Kvinner og unge

Sentios undersøkelse viser det tradisjonelle bildet: Kvinner er mer positive til innvandring enn menn, eldre er mer skeptiske til innvandring enn yngre, folk med niårig grunnskole er mer negative til innvandring enn de med universitets— og høyskoleutdanning, og folk som arbeider i det offentlige er mer positive til innvandring enn arbeidsledige.

Som ventet er de som stemmer Frp mest mot innvandring, mens de som stemmer på SV og Venstre er mest for innvandring, viser undersøkelsen.

– Dette er de klare hovedtrendene når det gjelder folks holdninger til innvandring. I tillegg kan mediebildet påvirke folks holdninger i positiv eller negativ retning, sier forskningsleder Hanne Kavli i forskningsstiftelsen Fafo.

Flere avslag

En mer positiv holdning til innvandring kan henge sammen med den massive formidlingen av at Norge har behov for arbeidskraft utenfra, understreker Kavli.

Samtidig peker hun på at debatten de siste ukene om asylpolitikken kan bidra til å gjøre folk mer skeptiske til innvandrere og deres motivasjon for å komme til Norge.

Motstanden mot innvandring er størst i Telemark, Vestfold og Hedmark, mens folk i Oslo er mest positive til innvandrere, viser undersøkelsen.

– Vi ser at personer i tettbygde strøk gjennomgående er mer positive til innvandring enn ellers i landet. Det kan henge sammen med at det er flere innvandrere i byene og at folk som kjenner innvandrere, ofte får redusert sin fremmedfrykt, sier Fafo-forskeren.