• Støtten til fornybar energi økes kraftig: minst 20 øre/kWh for vindkraft, minst 40 øre/kWh for elproduksjon basert på bioenergi, og minst 8 øre/kWh for elektrisitet fra småkraftverk.
 • Støtteordningene må bli så gode og effektive at de resulterer i 30 TWh ny elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder innen 2014.
 • På statsbudsjettet for 2009 må det bli investeringsstøtte på 300 mill. kr. til pilotanlegg for havmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraftverk.
 • Hver tiende liter drivstoff skal være biodrivstoff innen 2012.
 • Miljøvennlige biler skal få avgiftskutt på innkjøp på 40.000 kroner.
 • Hydrogenbiler skal på linje med elbiler slippe gratis gjennom bomringen og ha gratis offentlig parkering.
 • Norge skal arbeide for at det blir slutt på å produsere biler basert på bensin eller diesel som drivstoff innen 2020.
 • Det planlagte CO2-renseanlegget på Mongstad må også omfatte raffineriet.
 • Oppvarming basert på oljefyring erstattes med fornybar varme i offentlige bygg innen 2012. I løpet av neste år skal det lages en plan for å oppnå det samme i private bygg.
 • Fra og med neste år og frem til 2012 avsettes det årlig 3 milliarder kroner på statsbudsjettet for å bevare regnskogen.
 • I oljesektoren skal ny utbygging baseres på elektrifisering. Elektrifisering også på eksisterende anlegg skal føre til utslippsreduksjon på 3-4 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2020.
 • Norsk klimapolitikk skal utformes slik at Norge er «klimanøytralt» innen 2020, mens regjeringens mål er 2050.