Justisdepartementet vil trolig i løpet av måneden sende ut den om lag 100 sider store rapporten om erfaringene til domstoler, politi og diverse andre instanser, opplyser avdelingsdirektør Ingmar Nestor Nilsen i Justisdepartementet til NTB. Han ønsker foreløpig ikke å gå inn på innholdet i rapporten.Så langt har interessen for lydopptak vært relativt liten, og en av avveiningene som må gjøres, er om nytten står i samsvar med kostnadene som er knyttet til en ordning som omfatter samtlige av landets 92 domstoler — et antall som er planlagt redusert til 66.Advokatforeningen er blant dem som anser det nødvendig med lydopptak både i straffesaker og sivile saker. At vitner bevisst lyver i retten anses som et problem i norske rettssaler, og advokatforeningen tror mange vil kvie seg for å lyve hvis de vet at det blir gjort opptak av alt de sier. For vitner er det forbundet med straffansvar å forklare seg usant i retten.