Det sa statsminister JensStoltenberg i sin tale til Ap-landsmøtet i ettermiddag.

Det kommer nå en felles lovfor alle helse og omsorgstjenester i kommunene. Mener du at tilbudet ikke ergodt nok skal du kunne klage, og i fremtiden skal alle klager behandles ettsted, hos Fylkesmannen.

I neste års statsbudsjett vildet også komme en ny øremerket tilskuddsordning til demensomsorgen. Tilskuddetskal ifølge Stoltenberg kunne gi 5000 eldre med demens et dagtilbud.

— Demenser en helt spesiell og vond tilstand, og dette trenger ikke ramme eldre,påpekte Stoltenberg.

Dagtilbudetvil ifølge Stoltenberg både gi de demente som bor hjemme et mer meningsfulltliv, avlaste de pårørende og utsette behovet for institusjonsplass.

I talen konkretiserte ikkeStoltenberg hvor mye penger som vil gå til kommunene. Han lovet imidlertid envidere opptrapping.

— Nårvi har bygget nok plasser, vil vi lovfeste et slikt tilbud, sa Stoltenberg.

Han varslet også at de nå vilinnføre en ny kommunal plikt til døgntilbud i kommunene. Kommunene skal sørgefor å gi pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp et tilbud om døgnopphold.

Stoltenberg brukte også myeav talen sin til å snakke om samarbeidet mellom kommunene og sykehusene.

For å få flere av kommunenetil å arbeide med forebygging vil Stoltenberg flytte fem milliarder kroner frahelseforetakene til kommunene.

— Kommunenefår mer ansvar og det blir lønnsomt for dem å forebygge, sa Stoltenberg.

Han varslet også atregjeringen vil innføre et nytt lovpålagt avtalesystem mellom sykehusene ogkommunene.

— Vivil pålegge kommuner og sykehus å samarbeide, sa Stoltenberg