Det fremkommer i den britiske granskingsrapporten «Review of Lifeboat and Launching Systems' Accidents», laget av Storbritannias undersøkelseskommisjon for ulykker til sjøs — Marine Accident Investigation Branch (MAIB).

— Sjøfolk er redde for å gå i livbåtene, hevder sikkerhetsekspert Arne Sagen. Han har dokumentert at et hundretall sjøfolk har mistet livet siden nye utløsningsmekanismer ble påbudt i 1986. Trolig er langt over 1000 skadet, til dels kvestet for livet. Men til tross for at det ramler inn med mengder av enkeltrapporter om de mange livbåtulykkene, finnes det i dag ingen samlet oversikt over omfanget. Det skyldes blant annet at det ikke finnes faste rapporteringsrutiner for ulykkene. Sagen regner med betydelige mørketall.

Ulykkene vil fortsette

Det er ikke rart sjøfolkene er redde. MAIB skriver i rapporten at det er forbundet «med betydelig risiko å bruke livbåter» og de konkluderer med at «sjøfolk vil fortsette å bli skadet og miste sine liv i fremtiden med de systemer som er på plass i dag».

MAIB har gransket ulykker i tidsrommet 1989 til 1999. Konklusjonen er foruroligende: «Livbåter og deres utløsermekanismer har ansvaret for 16 prosent av alle dødsfall i handelsflåten.» De slår også fast at de i samme tidsrom ikke har registrert en eneste rapport om at livbåter er brukt til evakuering i en krisesituasjon.

Mange av ulykkene skjer når livbåtenes utløsermekanismer feilaktig utløses, enten manuelt eller på grunn av feil eller dårlig vedlikehold. Det er rapportert om flere tilfeller hvor livbåtene har falt rundt 25 meter rett i sjøen eller ned på en havn. Livbåtene blir knust mot skipssidene, og det samme blir de sjøfolkene som er om bord.

Slo alarm i 1994

Og det var akkurat det som skjedde på det danske containerskipet «Nicolai Maersk» i fjor. Sikkerhetssystemet ble feilaktig og manuelt overstyrt. Resultatet var manglende sikring og press på stålwiren som holdt livbåten. Det endte med at den ble revet tvert av. Livbåten, med syv personer om bord, raste 15 meter rett i sjøen. 1 mann døde, tre ble meget alvorlig skadd og tre andre lettere skadd.

Allerede for åtte år siden slo den maritime sikkerhetseksperten Arne Sagen alarm da han tilfeldigvis oppdaget to alvorlige livbåtulykker på norskkontrollerte skip. I begge tilfeller ble livbåtene knust mot skipssidene. 15 sjøfolk mistet livet i de to ulykkene.

Samtidig er det registrert i gjennomsnitt 24 livbåtulykker i året på norske skip i tidsrommet 1996 til 1999.

— Det internasjonale samarbeidet tar tid. I mellomtiden må myndighetene forby at livbåter låres med folk i båtene, sier Arne Sagen.

Internasjonal sendrektighet

Trass i advarsler og stadig flere ulykker, har i realiteten ingenting skjedd med regelverket. Australia og Storbritannia har imidlertid brakt saken inn for IMO - FNs sjøfartsorganisasjon. Den maritime sikkerhetskomiteen drøftet problemet i mai i år. I et ikke-bindende sirkulære ber IMO bare nasjonale myndigheter om «ta nødvendig forholdsregler for å forhindre ytterligere ulykker, i påvente av at IMO utvikler passende veiledning.»

Internasjonale og nasjonale myndigheter har kjent til de mange ulykkene og den store risikoen i årevis. Fortsatt er det ingen begrensninger i internasjonalt regelverk om hvor mange sjøfolk som skal om bord i en livbåt under testing.

Allerede i 1994 utstedte australske sjøfartsmyndigheter en advarsel til skipsfartsnæringen. Her ba de sjøfolk, eiere og operatører om å utvise en «en ekstrem forsiktighet» ved testing av livbåter. De skrev også at «ulykker fortsetter å skje, ofte med tap av liv som resultat.»

KNUST: Livbåter knuses mot havner eller skipssider og dundrer i havet som en følge av ulykker under testing. Resultatet er store mengder hardt skadde eller døde sjøfolk.
FOTO: UMOE SCHAT-HARDING