Det er Hilde Pape ved Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) som presenterer undersøkelsen i det siste nummeret av Legetidsskriftet.

Undersøkelsen bygger på data hentet fra en spørreundersøkelse som startet opp i 1992. Et stort representativt utvalg av skoleungdom ble har svart på spørreskjemaer i 1992, 1994 og 1999. De måtte blant annet svare på spørsmål om vold og krenkelser i parforhold.

Seks prosent av kvinnene og to prosent av mennene svarte at de hadde opptrådt aggressivt overfor partneren. Seks prosent av mennene oppga på sin side at de hadde blitt fysisk angrepet av partneren, mot fire prosent av kvinnene.

Svarene stemmer med andre ord ikke helt overens. Det forklares med at menn og kvinner opplever sin egen aggressive fremferd ulikt vis.

Forskeren tror at hvis det forekommer underrapportering, er det oftere mennene enn kvinnene som underrapporterer egen voldsbruk. Det er ingen forskjeller mellom kjønnene når det gjelder verbale krenkelser som banning og fornærmelser.

Egen aggressiv oppførsel i parforhold, var ofte forbundet med egne offeropplevelser. Dette gjelder for begge kjønn.

Hilde Pape konkluderer med at mildere former for partnervold rammer unge menn i litt større grad enn unge kvinner.