Regjeringens mål er å redusere tvangsinnleggelsene. Men en ny rapport fra SINTEF Unimed i Trondheim avslører at målet ikke er nådd.

Fremdeles skjer fire av ti innleggelser i psykiatriske institusjoner etter vedtak om tvungen helsevern.

Ved de sykehusene hvor det er gjort registreringer, har andelen av tvang og frivillighet ved innleggelser vært stabil.

Men registreringen av tvangsbruk i den norske psykiatrien er mangel full. Ni av ti sykehus har ikke rutiner med å fremskaffe statistikk for antall tvangsinnleggelser ved sykehuset.

Det er Helse— og sosialdepartementet som har bestilt SINTEF-rapporten. Den konkluderer alt i alt med at det psykiske helsevernet ligger godt an i forhold til målene for den nasjonale opptrappingsplanene for psykiatrien.

Men når det gjelder reduksjon av tvangsbruk og behandlingstilbudet til barn og unge, er målene ikke innfridd.

Opptrappingsplanen skal gå frem til 2006. Men forskerne konkluderer med at det blir umulig å nå målene for barne- og ungdomspsykiatrien innen den tid. Planen var at den skulle bygges ut til et nivå som tilsvarer fem prosent av barnebefolkningen.

Ventetiden for poliklinisk behandling varierer. I regelen må tre av ti unge vente mer enn tre måneder på psykiatrisk behandling. Spesielt er ventetiden for barn og unge lang på Vestlandet, på Sørlandet og deler av Østlandet.

Ventetiden innen de ulike helseregionene varierer også sterkt. Her skiller Helse Vest seg negativt ut.

Rapporten viser også at tallet på døgnplasser blir utbygd som forutsatt. Planen er at det skal være 2100 sykehusplasser innen psykiatrien i 2006. Opptrappingsplanen prioriterer utbygging av distriktspsykiatriske klinikker. Om målet nås er i stor grad avhengig av at det blir rekruttert nok fagpersonell til klinikkene, påpekes det i rapporten.