Ble du far før nyttår ble halve utbetalingen til pappapermisjonen trukket hvis barnets mor jobbet halv stilling. 1. januar opphørte denne ordningen. For en far som tjener 350.000 kroner årlig (6G) utgjør dette 13.000 kroner.

Fødselspengene fra trygdeetaten blir beregnet ut fra egen inntekt. Det er satt et tak på 6G, slik at lønn over dette ikke blir tatt med i beregningen.

Staten, kommunen og enkelte andre arbeidsgivere betaler det overstigende beløpet. Fedre som jobber for disse vil ikke merke et slikt tak. Dermed kan de nye reglene gi ytterligere ekstrakroner til pappapermitterte.

Reglene gjelder bare for den såkalte fedrekvoten på fire uker. Permisjon utover dette vil gi redusert utbetaling for far tilsvarende mors stillingsprosent (50-75 prosent). Jobber mor mer enn 75 prosent trekkes ingen ting. Jobber hun mindre enn 50 prosent får far ingen utbetaling.

Far vil hjem

— Når det gjelder fødselspermisjon er Norge overraskende tradisjonelle. Far er mest på jobb og mor har lang fødselspermisjon, sier Kristian Amlie i Foreningen 2 Foreldre Hordaland.

Han mener det er viktig at foreldre får et reelt valg om hvem som skal være hjemme med barna.

I svært mange familier har mannen høyest inntekt. 43 prosent av alle norske kvinner jobber deltid. Når mor har en deltidsstilling på under 75 prosent blir det fort dyrt for familien at far er hjemme.

Rundt 80 prosent velger å benytte seg av fedrekvoten, selv om dette kan bety tapt inntekt.

Et lite skritt

— De nye reglene gjelder nok ikke så veldig mange. Men det betyr mye for dem det gjelder, sier Sissel Mæland informasjonsrådgiver i trydeetaten.

På landsbasis vil regelendringen trolig koste rundt 5,5 millioner kroner.

Helse Bergen opplyser at de har 1907 kvinner ansatt i 50-70% stillinger.

Likestillingsombud Kristin Mile vil at fars fødselspenger skal beregnes helt og fult ut fra egen inntekt også etter de fire ukene i fedrekvoten.

— Jeg vil også ha en lengre kvote for fedre. Regelendringen et klart positiv skritt, uttaler hun.