Spenningen utløses i dag. På en pressekonferanse i Bergen vil Kystverket redegjøre for sine anbefalinger til Fiskeri— og kystdepartementet om hvordan man kan fjerne vraket av U 864 og de nærmere 70 tonn kvikksølv i kjølen på den tyske ubåten som ble senket for 61 år siden. Samtidig vil Kystverket oppsummere resultatene av alle undersøkelsene og prøvene som er tatt av selve ubåtvraket, bunnslammet rundt og fisk og skalldyr i området rundt.

Alle disse dataene danner grunnlag for vurderingene Kystverket og Mattilsynet har gjort og som munner ut i forslag om hva som må gjøres for å fjerne den alvorlig miljøtrusselen to sjømil vest av Fedje.

Flere ganger er det foretatt prøver av fisk og sjømat og bunnsedimentene rundt vraket. I bunnslammet fant man ekstremt høye kvikksølvverdier. Prøver i av fisk og sjømat i 2004 viste forhøyede nivåer av kvikksølv i et lokalt område rundt vraket for torsk, brosme, uer, lange, og brunmat og klokjøtt fra krabbe. Nivåene fra 2005 er høyere enn i 2004. Det siste prøveopptaket skjedde nærmere vraket enn i 2004.

Fraråder fiske

På grunnlag av dette gikk Kystverket og Mattilsynet ut med anbefaling om at det ikke fanges fisk i vrakets umiddelbare nærhet.

Dette var et såkalt «føre-var-tiltak», spesielt med tanke på utsatte grupper som gravide og ammende. Selv kortvarig eksponering kan ha effekt i den mest utsatte periodene, som er de tre siste månedene av svangerskapet. Det ble anbefalt at man unngår å spise fisk fra det lille området noen hundre meter rundt vraket. Krabber fanget 1 til 2 nautiske mil fra vraket viste lave bakgrunnsnivåer av kvikksølv.

Ønsker alt fjernet

Kystverket anbefalte i et brev i juni i fjor at ubåten blir hevet. I et foreløpig anslag regnet etaten med at en heve- og ryddeaksjon ville koste 335 millioner kroner. Firmaet Geoconsult fikk i høst kontraktene på 14,7 millioner kroner for å foreta en forundersøkelse for å avklare utfordringene man står overfor når man skal fjerne forurensningsfaren de store kvikksølvmengdene representerer.

Politikere, kommuner, fylkesting, miljøvernorganisasjoner, fiskeriorganisasjoner og andre har i klare ordelag krevd vraket hevet og sedimenter rundt vraket fjernet. Flere spesialfirma med avansert utstyr for kompliserte operasjoner på havbunnen har sagt at det er teknisk mulig å heve vraket og hente opp bunnslammet rundt det. Men fordi kvikksølvet er meget giftig, blir det en risikofylt, komplisert og kostbar operasjon.

VRAKET AV U 864: På en pressekonferanse i dag vil Kystverketredegjøre for hva de anbefaler bør skje med ubåtvraket utenfor Fedje. FOTO: KYSTVERKET