Spørsmål til Enevald Flåten: 1) Skiller de sosialistiske partiene seg fra de borgerlige på spørsmålet om mennesker har lik verdi?

SVAR: — Synet på menneskets verdi blant annet frem i hvordan politikere forholder seg til abort. Her har sosialistene vært klart mer positiv til å utvide abortgrensen enn de borgerlige. Å utvide abortgrensen er et signal på at det er ok under en rekke omstendigheter å ta menneskeliv. Da plasserer man barn under 16 uker som mindre verdt enn barn som er fylt for eksempel 21 uker.

  1. Dreier punkt fire seg om straffeutmåling for kriminelle handlinger?

SVAR: - Det er klart at ansvar for egne handlinger også kommer til uttrykk i straffeutmålinger. Men det er ikke det eneste området. I dag blir folk altfor ofte kalt uberegnelige i gjerningsøyeblikket. I et samfunn som er preget av sekulær humanisme er det litt vel lett for folk å forklare gale handlinger med å skylle på oppvekst og samfunnets har behandlet dem dårlig. Dessverre hjelper det ingen.

  1. Hva dreier punkt 5 seg om? Skatt? SVAR: - Det dreier seg blant annet om skatt. Det er viktig at private initiativ belønnes fra staten og ikke straffes. Man kan se på private initiativ der arbeidsplasser blir reist opp og landet tilført verdier, som en melkeku for staten. Det bør heller ses på som en ressurs i seg selv, ikke bare fordi bedrifter gir penger til staten gjennom skatter, men for at de faktisk tilfører samfunnet verdier i form av arbeidsplasser, produkter vi nyter av, og det sosiale aspektet. Også frivillige organisasjoner som Røde Kors, og Evangeliesenteret, og menigheter som jobber ideelt bør belønnes gjennom gode virkevilkår. Her har borgerlig side gjort mye for å legge til rette for private initiativ.
  1. Og punkt 6? Internasjonal bistand? Er det i så fall et argument for å stemme borgerlig? SVAR: - Det kommer an på hvilket parti man velger. KrF har vært en av de sterkeste garantistene for bistand. Frp har satt søkelys på hvordan bistand utøves. Begge disse sidene er viktig for å ha en god bistandspolitikk som gir til de trengende og ikke til de korrupte. 5) Hvor mange mennesker tror du du når med dette brevet? SVAR: - Motivasjonen bak brevet er å inspirere til engasjement. Det er helt opp til hver enkelt kristen leder hva han eller hun vil gjøre i forkant av valget. Det er naturligvis helt umulig å si hvor stort engasjementet vil bli. Men jeg vet at mange kristne allerede har bestemt seg for å involvere seg foran valget. Jeg håper brevet kan være med å motivere flere. Vi går ikke ut å anbefale spesielle partier, men oppmoder til engasjement for nasjonens fremtid. Det mest naturlige for menigheter er å engasjere seg i samfunnet.
  1. Hvorfor er ikke skapelsesberetningens ord om forvalteransvaret tatt med? Er ikke Levende Ord opptatt av miljøet? SVAR: - Selvsagt er vi opptatt av miljøet. Det finnes flere andre punkter som vi kunne konkretisert. Men det å ta ansvar for egne handlinger handler også om miljøpolitikk. Vi har et ansvar for våre handlinger ovenfor miljøet.
  1. Hva med alkoholspørsmål? SVAR: - Alkoholspørsmålet er også dekket under punktet om ansvar. Det er også under punktet om barn og unges oppvekst. Når vi snakker om alkoholpolitikk er det statens oppgave å legge til rette for at mennesker skal kunne velge et godt alternativ for seg selv og sine barn.
  1. Og synet på porno? Der er Frp og Høyre mer liberale enn sosialistene. SVAR: - Det er helt rett, men det betyr ikke at de er mer for porno, det betyr bare at de mener at individet selv må få velge. Politikk handler ikke om å overstyre mennesker. Skolebøker som oppmuntrer unge til å eksperimentere med sex, lov om å kjønnsnøytralisere ekteskapet er to sider som absolutt er relatert til usunt samliv. Porno er bare en ulykkelig del av dette. Derfor er det ikke så enkelt som å si at Frp og Høyre er mer liberal når det kommer til samlivsetikk. Det kommer an på hvilket området vi snakker om.
  1. Hva mener du med at menigheten har fått autoritet til å påvirke utfallet av dette valget? SVAR: - Menigheten kan be til Gud. Og det er som den gamle salmen sier: Det er makt i de foldete hender. Dessuten representerer menigheter over hele Norge en aktiv del av velgermassen. Nå er det viktig å poengtere at man godt kan være kristen og stemme sosialistisk. Det er også saker der sosialistene holder de kristne verdiene sterkere enn partier på borgerlig side. De verdiene jeg har nevnt i dette brevet er saker som jeg ser på som spesielt viktige, og de mener jeg er best ivaretatt på borgerlig side.