Ordningen med fritt sykehusvalg motarbeides ved at legene konsekvent henviser til lokalsykehuset, selv om ventetiden der er lang, skriver Aftenposten.

Ifølge en undersøkelse forsker Knut Johansen ved Sintef Unimed har foretatt på oppdrag fra Sosial— og helsedepartementet, er legene veldig uenige om fritt sykehusvalg. Mens noen ser på det som en naturlig service og et gode for både pasienter og sykehus, mener andre at ordningen er negativ for sykehusene, og aviser helt å ha noe med ordningen å gjøre.

Åtte av de 21 legene som er dybdeintervjuet i undersøkelsen, svarer at de av prinsipp ikke vil hjelpe pasientene med informasjon om ventetider på sykehus. De mener det ikke er en jobb for primærhelsetjenesten, skriver Aftenposten. I tillegg til de 21 allmennlegene, er meningene fra 300 pasienter hentet inn ved bruk av spørreskjema.

NTB