Hvert år mister helsepersonell sin offentlige autorisasjon fordi de begår overgrep mot pasienter. Etablering av seksuelle forbindelser til pasienter er den nest hyppigste årsaken til tilbakekalling av autorisasjonen, skriver Vårt Land.

I en fersk gjennomgang har Statens helsetilsyn sett på alle de 116 sakene om rolleblanding mellom behandler og pasient i årene 2002 til 2008.

— Ansatte i psykiatrien og rusmiddelomsorgen er overrepresentert i saker som gjelder rollesammenblanding i helsevesenet, sier seniorrådgiver Bjørn Jamtli i Statens helsetilsyn.

I alt er 51 leger, 15 sykepleiere, 14 hjelpepleiere, ti psykologer, ti fysioterapeuter og åtte ufaglærte meldt inn til helsetilsynet siden 2002. 74 av disse mistet autorisasjonen, 40 fikk advarsler og seks saker endte med begrenset autorisasjon.

At leger er overrepresentert i statistikken mener Jamtli skyldes at leger og psykologer kommer i nær personlig kontakt med pasientene.