I takt med den generelle arbeidsledigheten, fortsetter den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere å falle. Fra fjerde kvartal i 2005 til siste kvartal i 2006, var nedgangen på to prosentpoeng til 6,1 prosent. Det betyr i konkrete tall at det var 3.000 færre ledige innvandrere enn på samme tid i fjor. I befolkningen forøvrig gikk den registrerte ledigheten ned fra 2,6 til 1,8 prosent i samme perio-de.

I alt 50 236 personer var registrert ledige ved utgangen av november i år. Flere enn hver femte av dem var innvandrere (22 prosent).

Ingen utvjevning Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser ingen tendens til utjevning mellom innvandrere og befolkningen som helhet. Fortsatt har innvandrere en nesten tre ganger så høy registrert ledighet, men det er stor og stabile forskjeller innvand-rergruppene i mellom.

I 4. kvartal 2006 var ledigheten blant innvandrere fra Afrika på 13,2 prosent og på 8,3 prosent for innvandrere fra Asia.

Ledigheten blant etterkommere (norsk-fødte med utenlandsfødte foreldre) var på 3,9 prosent, men omfattet bare 386 personer. Også det er en nedgang på nes-ten to prosentpoeng fra året før.

Personer fra Øst-Europa utenom EU hadde en ledighet på syv prosent, mens gruppen fra Sør— og Mellom-Amerika var nede i 6,1 prosent

Innvandrere fra Norden, de andre vesteuropeiske landene, de nye EU-landene i Øst-Europa, Nord-Amerika og Oseania lå som vanlig mye lavere med en ledighet på mellom 2,3 og 27 prosent.

Botid SSB forklarer noe av forskjellene med at innvandrere fra vestlige land og de nye EU-landene i øst i hovedsak består av arbeidsinnvandrere.

Flertallet av de ikke-vestlige innvandrerne er flyktninger, med stor variasjon i botid i Norge. Blant afrikanske flyktninger kommer for ek-sempel en god del fra Somalia. Disse har relativt kort botid i Norge.

Mange nyankomne innvandrere, som regel flyktninger, går gjennom en periode med norskopplæring og eventuelle kvalifiseringstiltak før de gjør seg gjeldende som arbeidssøkere.

Største registrert ledigheten i denne gruppen finner vi derfor blant dem som har bodd i landet mellom fire og seks år. I gruppen med syv års botid og mer er ledigheten betydelig lavere.