Begge disse problemene blir beskrevet i et brev som Audun Tandberg i firmaet Terje Tandberg Transport har sendt til Samferdselsdepartementet, Sjøfartsdirektoratet og flere andre adressater.

– Lovene som blir praktisert er så strenge at jeg vet om tilfeller der noen i næringen snur farlig gods-skiltene før de kommer til en ferje. Dette for å rekke kunder og få utført en tilfredsstillende jobb. Dette tar vi sterkt avstand fra. Vi mener at loven virker mot sin hensikt i slike tilfeller, skriver Audun Tandberg.

Tolv passasjerer

Problemet med den lange ventetiden for biler med sprengstoff har delvis sammenheng med sikkerhetsbestemmelser for farlig last på ferjer. Ifølge et internasjonalt regelverk – den såkalte IMDG-koden – er det ikke lov å frakte eksplosiver på passasjerskip med mer enn tolv passasjerer.

Dette handler også om hvordan ferjeselskapene ordner køen når det kommer en bil med sprengstoff.

– Vi har problemer på flere ferjestrekninger. Men HSD er verst. Også andre selskaper kan være vrange, men ikke som HSD. Der blir vi bare dytta til side hele tiden, sier Audun Tandberg til NTB.

Terrorfare

I brevet til Samferdselsdepartementet peker Tandberg på et annet regelverk – ADR – som gjelder landtransport, og som pålegger transportørene å tenke sikkerhet også i forhold til terrorfare. I regler om midlertidig oppbevaring av farlig last heter det blant annet at oppstillingsplass for kjøretøy skal være tilfredsstillende sikret, godt opplyst, og om mulig utilgjengelig for publikum.

– Er det midlertidig oppbevaring når vi må vente i lengre tid på ferjekai, spør Tandberg.

– I så fall bør vi unngå opphold eller ha sikre plasser, skriver han.

Mulig regelbrudd

Opplysninger som NTB har fått i Vegdirektoratet, tyder på at det kan være et regelbrudd dersom ferjeselskaper lar lastebiler med sprengstoff vente i køen slik Audun Tandberg beskriver.

Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF) tok opp dette problemet med Vegdirektoratet i 2004. I svaret viste Vegdirektoratet til gjeldende forskrift.

– Kravet i Forskrift om transport med ferje av 26. mars 2003 om at kjøretøy skal tas om bord i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, gjelder også for kjøretøy som transporterer farlig gods. Eneste unntaket er at skipets fører på grunn av stuings— og vekthensyn kan fravike kravet, skriver Vegdirektoratet.

Løsning på Møre

Informasjonsdirektør Arild Sondre Sekse i Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap (HSD) sier til NTB at selskapet mener å følge gjeldende regelverk. Han bekrefter at det på enkelte samband kan bli en del venting for biler med farlig last.

– Vi prøver å samle slike transporter på spesielle avganger. Alternativet er verre for de øvrige reisende, sier han.

Audun Tandberg opplyser i brevet til Samferdselsdepartementet hvordan MRF har løst problemet, og oppfordrer Vegdirektoratet til å informere alle rederiene om det brevet som ble sendt til MRF i 2004.

– MRF praktiserer det slik at vi står over ferjen til vi står først i køen. Og da er det vår tur neste gang. Deretter fylles ferjen opp med lovlig antall passasjerer, skriver Tandberg. (©NTB)