• Jeg vil ikke gå i retten dårlig forberedt, sier advokat Steinar Wiik Sørvik, som skal forsvare den tiltalte Lars Grønnerød i Orderud-saken.

Tirsdag opphevet Høyesteretts kjæremålsutvalg lagmannsrettens beslutning om at advokat Morten Kjensli kan være Wiik Sørviks medforsvarer. Kjennelsen går ut på at behandlingen har vært mangelfull og at saken må behandles på nytt.

Hvis utfallet blir at Morten Kjensli nektes å være medforsvarer for Lars Grønnerød, oppfatter Wiik Sørvik situasjonen som helt umulig, sier han til NTB. Han peker på det faktum at Morten Kjensli har arbeidet med Orderud-saken siden september 1999.

Dermed kan i verste fall Lars Grønnerød stå uten forsvarer når retten settes i Sørumsand grendehus den 18. april. Kjennelsen i Høyesterett er avsagt på rent formelt grunnlag og Wiik Sørvik regner fortsatt med at en ny behandling i lagmannsretten vil sikre ham Morten Kjensli som medforsvarer.

Ingen utsettelse Sorenskriver Trond Våpenstad har tidligere gjort det klart at en utsettelse er helt uaktuelt. Han har også satt klare tidsrammer for rettergangen.

Dersom striden om Kjensli som medforsvarer er et varsel om hvordan advokatene vil gripe til prosess— og formaljus, kan Orderud-saken lett ende i en ren rettsfarse der selv den handlekraftige sorenskriveren mister kontrollen.

Det er Veronica Orderuds advokat, Frode Sulland, som har anket oppnevnelsen av Morten Kjensli inn for Høyesterett. Han er fornøyd med tirsdagens kjennelse.

Morten Kjensli sier han fortsetter sine forberedelser som normalt inntil saken er endelig avgjort, men vil ellers ikke kommentere realiteten i saken.

Dersom lagmannsretten i neste uke går tilbake på sitt tidligere standpunkt om at Kjensli kan være forsvarer, vil også denne avgjørelsen bli anket til Høyesterett, sier Wiik Sørvik.

Med en slik utvikling, vil forsvarerspørsmålet være helt åpent fram til påske.

Utenkelig Stilt overfor sakens alvorlige karakter, virker det utenkelig at lagmannsretten skal nekte Morten Kjensli å være medforsvarer samtidig som Wiik Sørvik fastholder at han ikke går i retten uten Kjensli.

Det har ikke hendt i fredstid at en drapstiltalt har møtt i norsk rett uten forsvarer.

Det striden dreier seg om er fortolkningen av reglene for god advokatskikk og Advokatforeningens retningslinjer. Paragraf 102 i gjeldende straffeprosesslov

gir en tiltalt rett til å få den forsvarer han ønsker "med mindre dette vil føre til vesentlig forsinkelse av saken eller forholdene ellers gjør det utilrådelig".

Det er siste passus som skal vurderes fordi en av de andre tiltalte, Kristin Kirkemo, har Tor Kjærvik som forsvarer. Morten Kjensli og Tor Kjærvik arbeider i kontorfellesskap. Det kan etter advokat Sullands mening innebære en interessekonflikt som gjør det utilrådelig å ha Kjensli som forsvarer for Lars Grønnerød.

Sulland støtter seg her til reglene for god advokatskikk, men disse reglenes relevans i Orderud-saken ble ikke vurdert verken av lagmannsretten eller Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Det vil nå bli gjort, først i lagmannsretten og eventuelt også i Høyesterett.

(NTB)