Etter oljekatastrofer som forliset til oljetankeren «Prestige» utenfor Spania i 2002, og mer lokale uhell som da MS «Server» brakk i to utenfor Fedje i januar i år, vil Kystverket nå øke antall nødhavner. Fra dagens åtte nødhavner vil de ha 75 nødhavner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er i hovedsak store skip på hundre meter og større som er i målgruppen. Større og flere skip langs kysten gjør det nødvendig med økt beredskap.

— Oljeforurensning fra skip har fått større fokus de senere årene, og flere nødhavner vil gjøre oss i stand til å handle raskere ved ulykker, og å ta bedre avgjørelser, sier prosjektleder for «Nødhavner i Vest-Norge», John Morten Klingsheim.

Oppdrettere føler seg truet

Nå har forslaget om nødhavnene vært ute på høring hos berørte parter, og plasseringen av nødhavnene er ikke uten problemer.

— Det er snakk om verdier for mange hundre millioner kroner langs kysten som blir truet av forurensningsfare, sier regionsjef i FHL Vestnorsk Havbrukslag, Hans Inge Algerøy.

Havbrukslaget er i utgangspunktet positivt innstilte til at det skal bli flere nødhavner, men mener flere av de nye stedene som er pekt ut som nødhavner ligger for nærme oppdrettsanlegg. Det er fire av nødhavnene som oppdrettsnæringen mener kommer i konflikt med oppdrettsanlegg, blant annet i Hardangerfjorden, i Rogaland og i Nordhordland.

En rapport fra Det Norske Veritas fra 2004 utarbeidet for Kystverket slår fast at risikoen for oppdrettsanlegg når det gjelder oljesøl fra skip er størst i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Nå mener oppdretterne at faren for skade på oppdrettsanlegg øker dersom skip med oljesøl skal slepes til havn like ved.

15-20 selskaper berørt

Ifølge Algerøy er det noen av nødhavnene som ligger svært tett opp til konsesjoner i alle tre fylkene.

— Her er det snakk om verdier for til sammen flere hundre millioner kroner som kan gå tapt dersom noe skulle skje, sier han. Til sammen er det 15-20 oppdrettsselskaper og om lag 50 konsesjoner kan bli direkte berørt av de nye nødhavnene.

Kystverket på sin side sier de vil ta hensyn til havbruksinteresser.

— Eventuelle konflikter med næringsinteresser har vært med i vurderingen vår når vi har sett på nye nødhavner. Nå skal vi sette oss ned og vurdere merknadene fra høringsinstansene, sier prosjektleder for nødhavnene, John Morten Klingsheim.

Algerøy og oppdretterne håper nå at Kystverket vil tenke to ganger før de legger en nødhavn nær et oppdrettsanlegg.

— Vi håper at de kan nøye seg med å åttedoble antallet nødhavner i stedet for å tidoble, og at de planlagte nødhavnene unngår å true havbruksnæringen, sier Algerøy.