Når det nye pensjonssystemet begynner å virke fra omkring 2010, ser vi konturene av en reform som vil skape større avstand enn i dag mellom fattige og velstående pensjonister.

Selv om pensjonskommisjonen med fylkesmann og tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen (A) som leder ennå ikke har trukket de endelige konklusjoner, er det etter det Bergens Tidende får opplyst grunn til å regne med bl.a. følgende endringer i folketrygdsystemet:

Besteårsregelen

  • Den såkalte besteårsregelen forsvinner. Det betyr at absolutt alle inntektsbringende år i en yrkeskarriere skal telle med når pensjonen beregnes. I dag er det de 20 beste årene som legges til grunn. (I praksis betyr det de siste tjue årene, da inntekten normalt har vært høyest.)
  • Flertallet i kommisjonen ønsker også å øke pensjonsgrunnlaget fullt ut fra 6 G til 8 G.
  • Det er også bred enighet om å bli kvitt den kompliserte og uoversiktlige samordningsloven.

1950-kullet rammes

  • I sluttfasen av kommisjonens arbeid vurderer man dessuten å foreslå en ordning med obligatorisk tjenestepensjon som både store og små arbeidsgivere må være med å finansiere som et tillegg til folketrygden.
  • Det nye pensjonssystemet vil bare få virkning for dem som er født etter 1. januar 1950. Men det blir en lang overgangsordning som etter alt å dømme vil omfatte årskullene frem til 1965.
  • Normal pensjonsalder skal fortsatt være 67 år, og det legges opp til «belønningsordninger» for å hindre at så mange som i dag forlater arbeidslivet mye tidligere.

— Skal lønne seg å spare

Mange av disse forslagene vil vekke sterk strid. Kommisjonen skal avgi sin endelige innstilling 15. desember, og skal ha to møter til. Sigbjørn Johnsen sier i en kommentar til Bergens Tidende at han innser at det blir vanskelig å oppnå enighet, ettersom både Frp og SV er på kollisjonskurs med resten av kommisjonen.

— Det blir spesielt krevende å finne et system som sikrer velferden for de 900.000 som i dag ikke har noen som helst tilleggspensjon. I fremtidens pensjonssystem må vi bl.a. legge til grunn at det alltid skal lønne seg å spare, sier Johnsen.

- Ingen må få mindre

Inger-Marie Ytterhorn, som representerer Frp i kommisjonen, sier til BT at det er uaktuelt for hennes parti å gå bort fra bl.a. besteårsregelen, selv om det til gjengjeld blir en viss økning i omsorgspoengene for dem som har vært hjemme med barna.

— Vi kan ikke være med på en ordning som fører til at noen grupper får mindre pensjonsytelser enn hittil, sier Ytterhorn.