Kvinner bruker helsetjenester oftere enn menn. Men kjønnsforskjellen er tydeligst når det gjelder bruk av legemidler og trygdeytelser. Kvinner har også høyere sykefravær enn menn, og bruker mer medisiner enn menn.

Tall fra reseptregisteret viser for eksempel at kvinner sto for to tredjedeler av bruken av antidepressive medikamenter i 2004.

Kvinner i alle aldre oppgir oftere enn menn at de har varige eller tilbakevendende smerter i kroppen, hodepine/migrene, tretthet, slapphet og søvnproblemer.

Det er særlig unge og middelaldrende kvinner som oftere enn jevngamle menn rapporterer om helseproblemer som påvirker hverdagen.

«Kvinner lider – menn dør»

Dette skriver professor i sosialmedisin, John Gunnar Mæland og førsteamanuensis Siren Haugland i kapitlet «Det syke kjønn?» i boken «Kvinner lider – menn dør». Boken kommer ut på Gyldendal Norsk Forlag, med undertittel «Folkehelse i et kjønnsperspektiv».

Boken tar for seg kjønnsbaserte helseforskjeller på sentrale områder som levealder, kreftsykdom, hjertesykdom, psykisk helse, rusmiddelbruk, overvekt og undervekt.

Også tema som trafikkulykker og vold blir behandlet i kjønnsperspektiv.

Om vold viser en studie fra personskaderegisteret, at tre ganger så mange menn som kvinner blir behandlet for voldsskader.

Bokens redaktører er Berit Schei og Leiv S. Bakketeig. Hun er professor i kvinnehelse ved Institutt for Samfunnsmedisin i Trondheim, han professor emeritus ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo, og spesialist i samfunnsmedisin.

Forståelse av kjønn viktig

– Boken viser hvor viktig det er å ta hensyn til at den kroppslige helse ikke bare bestemmes av biologi, men også av psykiske, sosiale og kulturelle forhold. Det skriver Geir Stene-Larsen, direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i sitt forord.

Boken er skrevet av 14 av landets fremste spesialister på sine felt. I sin innledning skriver redaktørene og medforfatterne Schei og Bakketeig at målet med boken er å bidra til et likeverdig folkehelsearbeid, der både kvinners og menns helse ivaretas best mulig.

– Forståelse av kjønn er viktig for at menn og kvinners helsetilstand blir tatt like alvorlig, sier de.