Det framgår av rapporten om leiarlønsutviklinga frå det tekniske berekningsutvalet, leia av adm. dir. Svein Longva i Statistisk Sentralbyrå.

Menn på topp aukar mest

I verksemder med meir enn 250 tilsette hadde mennene i fjor meir enn dobbelt så sterk lønsutvikling som kvinnene: 8,4 mot 3,5 prosent. Gjennomsnittsløna for dei 463 mannlege sjefane i denne gruppa var ved årsskiftet 1.195.900 kroner og for dei 26 kvinnene 861.300 kroner.

Kvinnelege toppleiarar i verksemder med 25-49 tilsette tente 70 prosent av det mennene gjorde. I verksemder med 50-99 tilsette fekk dei kvinnelege toppleiarane 68 prosent av det mennene i same gruppe gjorde. Same nivå hadde kvinnene i foretak med 100-249 tilsette. I verksemder med meir enn 250 tilsette fekk dei kvinnelege toppleiarane 72 prosent av «mannslønene» i same gruppe.

Store variasjonar

Utviklinga i leiarløner har ved fleire inntektsoppgjer verka som ein raud klut på vanlege lønstakarar som blir mana til moderasjon. Difor har tal for leiarlønsutviklinga stor interesse framfor eitkvart inntektsoppgjer.

Dei førebels tala tyder på at leiarlønene auka noko mindre i fjor enn året før, då leiarlønene i spesielt dei større verksemdene gjorde eit ekstra kraftig byks. For denne gruppa auka løna med 8,2 prosent i fjor mot 14,2 prosent året før. Endå større utslag var det i gruppa leiarar i verksemder med 100-249 tilsette. Her auka leiarlønene med 4,3 prosent mot 11,3 prosent året før. I foretak med 25-49 og 50-99 tilsette var endringane marginale. Det er verd å påpeike at tala er førebels og kan vere usikre.

«I rett lei»

LO-leiar Gerd-Liv Valla og leiaren i YS, Randi Bjørgen, tok i går tala som uttrykk for at leiarlønene utviklar seg i rett lei. Valla seier samstundes at leiarlønstillegga framleis er for høge.

Vanlege lønsmottakarar hadde i fjor ei lønsutvikling på om lag 5,5 prosent.

For perioden 1995-2002 hadde toppsjefane i verksemder med over 250 tilsette eit lønsutvikling på heile 128,4 prosent, eller 12,5 prosent årleg. Særleg sterk var utviklinga i perioden 1997-2001 då sjefslønene auka med 83,4 prosent i denne gruppa.

Dei 25 prosent av leiarane i dei største verksemdene, som tente best, hadde i 2001 ei lønsutvikling på 21,9 prosent. I fjor fekk dei tillegg på 7,3 prosent. Gjennomsnittsløna for denne gruppa kom med det opp i 2.160.100 kroner.