I dag finnes det rundt 20 støttesentre mot incest i Norge, for en del drevet på frivillig basis. De tilbyr hjelp gjennom selvhjelpsgrupper til incestutsatte kvinner og menn. Enkelte sentre har også tilbud til mødre med incestutsatte barn. Du finner telefonnummeret forrest i katalogen, under viktige nummer.

Barnet er avhengig

Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barns og unges seksuelle integritet begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.

(Borchgrevink og Christie 1991)

Vanlige menn

Den svenske forskeren Nea Mellberg har i doktoravhandlingen «Mödrars röster om incest» dybdeintervjuet 11 mødre der mannen hadde begått overgrep mot deres felles barn. Før overgrepet ble kjent eller mistanken var vekket, hadde ingen av kvinnene oppfattet (eks) mannen som «unormal». Den norske doktoravhandlingen «Møter med menn dømt for seksuelle overgrep mot barn» av Marianne Brandsæter viser også at mennene oppfatter seg selv som ganske vanlige menn. I ettertid søker de forklaringer på hvorfor akkurat de gikk over grensen eller ikke så grensene som burde vært der. Noen peker på problemer med konen/samboeren, andre mener de kom i en vanskelig situasjon ved at barnet prøvde å forføre. De «greide ikke å motstå det».