Dette er klart etter at saksordføraren for forsvarssaka i kontrollkomiteen, Kjell Engebretsen (A) leverte utkast til merknadar frå komiteen i går ettermiddag.

Både Frp-formann Carl I. Hagen og SV sitt eine medlem i Kontrollkomiteen, Siri Hall Arnøy, uttalar til Bergens Tidende at dei er samde i den beinharde kritikken som kjem til uttrykk i utkastet. Dei tek likevel atterhald om partimessig behandling av innstillinga. Dei vil også kome med eigne innspel til merknadar på nye punkt.

Dermed ligg det til rettes for at eit klart stortingsfleirtal vil samle seg om ein kritikk mot forsvarsministeren.

«Øyeblikkelige tiltak»

I utkastet til innstilling blir det uttrykt behov for at både Riksrevisjonen og Regjeringa tek grep for å sikre økonomistyring i Forsvaret. Her står at «komiteen vil uttrykke sterk bekymring for situasjonen i Forsvaret. Etter å ha gjennomført to høringer og ha gått igjennom en rekke dokumenter, sitter komiteen igjen med inntrykk av mangelfull ledelse, utilstrekkelig økonomistyring og dårlig samarbeidsklima mellom ansatte og ledelse i Forsvaret. Komiteen finner det påkrevd med øyeblikkelige kontrolltiltak for å sikre at økonomistyringen i Forsvaret faktisk bedres. Komiteen vil derfor anbefale Stortinget å gå til det ekstraordinære skritt å be Riksrevisjonen omgående trekke ut regnskapet for Forsvarsdepartementet for 2004 av det ordinære statsregnskapet og fremme resultatet av denne gjennomgangen for Stortinget så snart som mulig.»

Komiteen vil vidare be om at Regjeringa «umiddelbart foretar en gjennomgang av styring og økonomisystemer i Forsvarsdepartementet med sikte på å sikre seg mot fremtidige overskridelser og uorden i Forsvarsdepartementets regnskap og legge resultatet fram for Stortinget i egen sak».

Opplysningsplikta

I utkastet til innstilling går saksordføraren også sterkt i rette med statsråden si forståing eller oppfatning av opplysningsplikta overfor Stortinget.

Innstillinga går inn for at Stortinget bed Riksrevisjonen om å gjere ei særskilt undersøking av Forsvarsdepartementet sin forvaltningspraksis og utarbeide ei vurdering som kan fortelje i kva grad faglege tilrådingar let seg spore i departementet.

I komitéutkastet tek saksordføraren i bruk Kåre Willoch sine sterke ord frå behandlinga av den såkalla Crotale-saka i 1973. Då uttala Willoch mellom anna: «Den første forutsetning for at dette samarbeidet mellom storting og regjering skal kunne virke best mulig, er at Stortinget kan stole på at Regjeringen ikke skjuler noe av betydning for Stortingets arbeid.»

Merknadane var på førehand behandla og klarert i gruppestyret i Ap si stortingsgruppe, leia av Jens Stoltenberg.

Kontrollkomiteen avgir innstilling fredag 18. mars, medan Stortinget kan fatte et vedtak uken etter påske.