KJERSTI MJØR

Ikkje berre debuterer fleire ungdommar i utkanten tidleg seksuelt. Debutalderen går også raskt nedover.

Dette kjem fram i ei stor spørreundersøking i Førde i Sogn og Fjordane. Både i 1997 og 2001 svarte over 800 elevar mellom 15 og 24 år på eit spørreskjema om seksualitet. Forskarane registrerte store forandringar i løpet av perioden:

— Den seksuelle aktiviteten har auka på berre fire år, og det har skjedd til dels store endringar i ungdommane si seksuelle åtferd, seier lege og forskar Hans-Johan Breidablik.

Uønsket graviditet

Her er nokre av konklusjonane frå undersøkinga, som blir presentert i Tidsskrift for Den norske lægeforening:

  • I 2001 svarte seks prosent fleire enn i 1997 at dei hadde hatt sitt første samleie.
  • I løpet av fire år hadde den seksuelle debutalderen gått ned med fire månedar for jenter og fem månedar for gutar mellom 18 og 24 år.
  • Ein tredjedel av dei seksuelt aktive jentene hadde brukt angrepillen, og elleve prosent vart uønskt gravide.

I tillegg viser undersøkinga at jenter debutererer oftare med eldre partnarar, og at kvar tiande jente var tiltrukke av eller hadde hatt seksuelle opplevingar med same kjønn.

Denne tendensen er den same som i undersøkingar frå blant anna Oslo.

— Det er ingen stor forskjell lenger på seksuell åtferd blant ungdom i storbyen og utkanten, stadfestar Breidablik.

Hybelliv

Sogn og Fjordane er eit av landets mest grisgrendte fylke. Handels- og skulesenteret Førde fekk bystatus i 1997.

— Sogn og Fjordane har tradisjonelt vore ei moralsk øy. Men at fylket ser bra ut på helsestatistikken, skuldast først og fremst den eldre generasjonen, som vaks opp i ei anna tid, forklarar medforfattar og førsteamanuensis ved Seksjon for allmennmedisin, Eivind Meland.

— I Førde er det høg konsentrasjon av ungdom under utdanning, og mange bur på hybel. Den generelle tendensen er at seksualitet ikkje er mindre uttalt i slike bygdebyar enn elles i landet.

Storsamfunnets sterke fokusering på sex gjennom musikk, medier og reklame er ei viktig årsak til at unge er meir seksuelt aktive enn før, meiner Breidablik:

— Den voldsomme seksualiseringa i det offentlege rommet manglar sidestykke i historia. Ungdommane blir influerte av internasjonale trendar, som treffer likt både i utkant og sentrum. Men spørsmålet er: Blir unge lukkelegare av å leve meir ut seksualiteten sin?

Risiko

Ifølge undersøkinga er svaret kanskje nei. Tidleg seksuell debut er forbunde med risikoåtferd som rus og røyk, og kvar femte jente svarte at ho hadde hatt uønskte seksuelle opplevingar.

— Samtidig er det positivt å merke seg at eit stort fleirtal av ungdommane hadde fast partnar, og at fleire brukte prevensjon i 2001, seier Breidablik.