— Dette er litt spesielt. Men vi har merka oss det sterke lokale engasjementet, og dilemmaet som mange er i når det gjeld trasévalet for Jondalstunnelen. Og så har vi fått mange innspel, og dei skal vi ta på alvor. Så når eg om ei tid legg fram sak for Stortinget om Jondalstunnelen, skal vi ha kvalitetssikra prisen på to alternativ i kvar ende av tunnelen, seier Liv Signe Navarsete til Bergens Tidende.

Oppdraget med kvalitetssikring er alt gått ut til eit konsulentfirma, men Navarsete seier at dette oppdraget no vert utvida.

Vedtak i dag

Heilt til det siste har det vore to reguleringsplanar i finalen både på Jondal og på Kvinnherad si side av tunnelen. Jondal kommune vedtok først båe to, men fekk vedtaket i retur frå Fylkesmannen. Endeleg vedtak av eitt alternativ vart gjort i januar.

Kvinnherad kommune gjer sitt vedtak i dag, torsdag 9. februar. Det er venta at reguleringsplanen med veg i dagen gjennom Nordrepollen vert vedteken, fordi den er i samsvar med finansieringsplanen som fylkestinget har vedteke.

Både i Jondal og i Kvinnherad er det sterke kjensler for dei alternativa som har falle, fordi dei sparer miljø og busetnad. Men prisen er så langt rekna til godt over det som let seg finansiera.

Kan endrast

Samferdsleministeren vil altså no få alle Statens vegvesen sine overslag grundig gjennomgått, for å vera sikker på at alt er prøvd.

— Skulle det syna seg at det er økonomisk rom for å gjennomføra planar som er betre for miljø og busetnad, kan dette la seg endra om det er politisk vilje, seier Liv Signe Navarsete.

Ho er ikkje lenger sikker på om Jondalstunnelen kan leverast til Stortinget før påske, men trur likevel saka han handsamast i Stortinget før sommaren - om det ikkje dukkar opp noko nytt og uventa.