Kirkebyggene er meget ressurskrevende å vedlikeholde. Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg har ifølge budsjettforslaget vist seg å være en suksess, og det er godkjent søknader tilsvarende hele beløpet på 500 millioner kroner. For en ytterligere styrking av kommunenes arbeid med vedlikehold av kirker, foreslås det å utvide rammen med 500 millioner kroner.

Museene over hele landet får en ekstrabevilgning på 44 millioner kroner på regjeringens forslag. Blant annet får Nasjonalmuseet for kunst i Oslo 14,5 millioner kroner til videreutvikling.

Ifølge kultur— og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF) er budsjettforslaget i stor grad preget av opptrappingsplaner i forhold til Kulturmeldingen, Trosopplæringsmeldingen, ABM-meldingen og Operaproposisjonen. I 2006-forslaget er det færre bevilgninger til kulturbygg, sier Svarstad Haugland.

Ibsen-markeringen neste år er ført opp med 12,7 millioner kroner slik at den totale bevilgning for denne markeringen kommer opp i 19 millioner kroner.

Kultur- og kirkedepartementets budsjettforslag for 2006 er på totalt 6,4 milliarder kroner, en økning på 2,1 prosent i forhold til 2005. Til kulturformål er ført opp med i alt 3,9 millioner kroner.