Bakgrunnen er erfaringane frå blant anna Haukeland Universitetssjukehus. I tillegg har NAV gjennomført eit eige prosjekt ved fem hjelpemiddelsentralar. Då blei det lånt ut hjelpemiddel som er i eit gråsonefelt i forhold til regelverket, blant anna kuledyne.

– Vi vurderer om erfaringane tilseier at vi skal utvide aldersgrensa, men vi konkluderer ikkje før vi har gått gjennom dokumentasjonen som ligg føre, seier Tron Helgaker, seksjonssjef i NAV.

– Kvifor er det sett ei aldersgrense på 26 år?

– Kuledyna er klassifisert som eit aktiviserings— og stimuleringsmiddel som skal hjelpe barn og ungdom til å meistre dagleglivet på ein betre måte.

Ifølgje Helgaker har ikkje erfaringane med kuledyne vore eintydig positive, og difor er ei innskrenking av tilbodet også ein moglegheit.

– Erfaringane er veldig forskjellige. Det er varierande grad av påvist effekt alt etter kva liding ein har, seier Helgaker.

Eit av spørsmåla som er oppe til vurdering er om kuledyne er eit behandlingshjelpemiddel framfor eit trenings-og stimuleringshjelpemiddel. I så fall kjem ikkje kuledyna inn under NAV sitt ansvarsområde, ifølge Helgaker.

– Vi vurderer kostnadene, men det sentrale er kva hjelp ei slik kuledyne har for brukarane, seier Helgaker.

Før jul skal NAV ha konkludert i kuledyneproblematikken.